Massetransport må kjøres via boligområdet på Tveitanåsen

Fra og med uke 4, og i ca. fire uker, må massetransport til og fra Eidangertunnelen kjøres via Orrevegen, Vikingvegen og Tveitanvegen på Eidanger.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

I forbindelse med bygging av Eidanger tunnel, skal entreprenøren sprenge ut tunnelen gjennom et område med manglende fjelloverdekning. Det vil si at tunneltaket over en kortere strekning ligger i løsmasser. 

Tunneldrivingen på denne strekningen må utføres om som såkalt cut  & cover. Det vil si at man graver vekk all løsmasse over tunnelen, sprenger vekk fjellet, og bygger en betongtunnel på den aktuelle strekningen. Alt dette arbeidet måtte gjøres i dagen fra oversiden av tunnelen. Dette er den løsningen som prosjektet opprinnelig planla å bruke på denne delen av tunnelen.  

Rett før anleggsstart dukket det opp en annen mulig løsning, som ble foreslått av entreprenøren. Den alternative drivemetoden innebar at tunnelen skulle drives fra innsiden. Det skulle bygges et midlertidig skjold for å sikre løsmassene mens tunnelen ble drevet forbi området. Deretter skulle det bygges et permanent betongskjold i svakhetssonen. Alt dette skulle utføres fra innsiden av tunnelen, og dette ville medført minimal anleggsvirksomhet og anleggstrafikk i nærområdet rundt tunnelen. 
 

Det har vist seg å være vanskelig å få etablert det midlertidige skjoldet i løsmassene. Det midlertidige skjoldet må derfor nå bygges som en betongplate fra dagen. Det betyr derfor at vi må bygge anleggsvei, og at all ut-/og inntransport av masser må kjøres via Orrevegen, Vikingvegen og Tveitanvegen, når det skal fraktes til og fra anleggsområdet i Pasadalen. Transportvei er markert med rødt på kartet nedenfor.

Jernbaneverket beklager ulempene dette vil medføre for beboere i nærområdet, det vil bli iverksatt flere tiltak for å redusere ulempene mens arbeidene pågår:

  • Sterkt fokus på renhold av veiene i området
  • Fokus på vintervedlikehold
  • Mulige fartsmålinger for å bidra til at gjeldende fartsgrenser i området blir overholdt.
  • Jernbaneverket vil i samarbeid med Porsgrunn kommune og Tveten skole forsøke å finne løsninger som sikrer skolevegen til elevene som bruker de berørte vegene som skoleveg.

Arbeidet har planlagt oppstart opp i uke 4, og skal etter planen foregå over to fire ukers perioder. Først fraktes massene ut av områrdet, deretter blir det en tilsvarende periode i mai/juni, hvor det skal transporteres masser tilbake for å fylle tilbake rundt tunnelen. Oppstartstidspunkt i uke 4 vil i noe grad være avhengig av værforhold.

 

 


Illustrasjon Morten Roberg/Jernbaneverket