Stengning av Skiensvegen utsatt

Jernbaneverket og Skanska har bestemt seg for å vente med å stenge Skiensvegen til etter sommerferien.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jernbaneverket og Skanska har bestemt seg for å vente med å stenge Skiensvegen til etter sommerferien. Årsaken er at vi ikke kommer i gang med tunnelarbeidet før entreprenøren tar sommerferie fra uke 28.

Vi venter derfor til uke 31 (månedsskiftet juli/august) med å stenge Skiensvegen for gjennomkjøring. Selv om stengningen utsettes noen uker, så vil ikke det påvirke datoen for når vegen gjenåpnes. Vegen er planlagt gjenåpnet 3. juni 2014.

Det skal pågå arbeider på Farriseidet før sommerferien, men det vil da hovedsakelig være bygging av anleggsveger og andre anleggsforberedelser slik at de kan starte effektivt med tunnel- og portalarbeidet etter sommerferien.

Når vegen blir stengt, skal det etableres en bru for gang- og sykkeltrafikk over anleggsområdet. Det vil imidlertid ta tre-fire uker før den er på plass, og i denne perioden er det heller ikke mulig for gående og syklende å ta seg forbi anleggsområdet.  Skiensvegen stenges for gjennomkjøring etter sommerferien. Området som blir stengt er merket med rødt på bildet.  Foto: Jernbaneverket/Jarle Foss