Offentlig ettersyn av reguleringsplan i Larvik kommune

14.november la Jernbaneverket ut forslag til detaljert reguleringsplan for “Farriseidet – Telemark grense, detaljert reguleringsendring v/Vassbotn for tospors jernbane” og tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 3-7.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Hensikten med planen er å gjøre mindre endringer av gjeldende reguleringsplan vedtatt 20.06.2012. I forbindelse med utarbeiding av gjeldende reguleringsplan ble det gjort omfattende analyser av planområdet. Denne informasjonen er brukt som bakgrunnsmateriale for dette planforslaget.

Planinnhold
Planområdet består av deler av den nye jernbanetraseen fra Farriseidet til Telemark grense, en strekning på ca. 400m inkl. ny bru over Hallevannet ved Vassbotn. I tillegg omfatter planområdet kjøreveg (Fv30, tidligere E18, Sørlandske hovedvei), midlertidige anleggsområder, drikkevann og landbruksformål.

I planen foreslås det, foruten mindre justeringer av formål og planavgrensning i Vassbotn-området, endring av reguleringsbestemmelser for utforming av nye Vassbotn bru.

Høringsperiode
Planen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 13. november 2013 – 06.januar 2014. Planmaterialet er tilgjengelig i Servicesenteret i Larvik kommune, Feyersgate 7, og på kommunens nettsider. Planmaterialet er også tilgjengelig i menyen til høyre i denne artikkelen.

Bakgrunn for endringene
I gjeldende reguleringsplan er det vedtatt at Vassbotn bru skal være en buebru. Underveis i prosjekteringen har denne bruløsningen vist seg lite hensiktsmessig grunnet krav om stivhet i brukonstruksjonen.

Disse kravene fører til at det opprinnelige utseende for buebruen må endres i stor grad og vil fremstå som svært overdimensjonert, lite estetisk tilpasset omgivelsene og dermed ikke i tråd med intensjonen bak valget av bruløsning. Som følge av dette foreslås fritt- frambygg-bru. Alle involverte parter synes å enes om at fritt-frambygg-bru er den beste løsningen når kravene til laveste svingfrekvens tas i betraktning.

Endringene i planen består av følgende:

  • Endring av reguleringsbestemmelsene for å tilrettelegge for fritt-frambygg-bru istedenfor buebru.
  • Endret trasé på en driftsvei øst for Hallevannet, etter ønske fra grunneier.
  • Utvidelse av midlertidige anleggsområder.
  • Utvidelse av annen veigrunn langs Fv30 for å dekke grøft/skjæring/fylling langs veien.

I tillegg omfatter tiltaket terrenginngrep som ledd i en estetisk tilpasning av ny bru i landskapsrommet ved Vassbotn.
Planforslaget innebærer ingen endringer av jernbanetraseen.
Reguleringsendringen vil ikke innvirke på oppfyllelsen av de overordnede målene for Vestfoldbanen som helhet eller for parsellen Farriseidet – Porsgrunn.

Merknader må sendes innen 06. januar 2014 til:

Jernbaneverket Utbygging
Pb 217 Sentrum,
0103 Oslo.

Eventuelle spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Jernbaneverket Utbygging v/Tor Ivar Christiansen på e-post tor.ivar.christiansen@jbv.no, eller mobilnr 916 59 144.