Funn av krokidolit (blåasbest) ved Herregårdsbekken

Jernbaneverket har støtt på mineralet krokidolit – også kjent som blåasbest –ved Herregårdsbekken i Porsgrunn kommune.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det var i forbindelse med arbeidet med forskjæringen til Storberget tunnel, at det blåfargede mineralet dukket opp i sprekkflater i fjellet.  Arbeidene med forskjæringen ble stoppet umiddelbart og Arbeidstilsynet, fylkesmannens miljøvernavdeling og helsetjenesten til entreprenøren NCC ble kontaktet. Det var stans i arbeidet med forskjæringen i ca. 14 dager.

Arbeidene fortsetter nå som planlagt, men med nødvendige vernetiltak som støvmasker, støvmålere, og egen lomp for skifte av arbeidsklær for arbeidere og HEPA filter på maskinene. I det videre arbeidet blir det nå også benyttet vann når det bores for å dempe støvet.

Krokidolit
Krokidolit er en type amfibol. Amfiboler er en gruppe mineraler med store variasjoner i kjemisk sammensetning og opphav. Det er de kjemiske og fysiske forhold som medvirker til hvilken type amfibol som dannes og hvordan mineralformen blir. Når det oppstår betingelser for danning av fibrøse krystallformer vil det være en asbest amfibol.

Enkelt fortalt kan krokidolit dannes i skjæringspunktet mellom to bergarter. Ved Herregårdsbekken er det kontakt mellom to bergarter, larvikitt og basalt. I feltet hvor disse møtes kan det oppstå skjærebevegelser og det er i disse områdene mineralet krokidolit kan dannes.

Krokidolit ser man som sprekkesett med blåfargede areal, og ved Herregårdsbekken er det tatt ut prøver som er analysert av mineralog Erik Endre fra NGI. Omfanget av volumer med klar blå farge utgjør mindre enn 0,5 % av det totale bergartsvolumet. Dvs. at mengdene er så små at dette ikke defineres som asbestsanering og steinmassene ansees ikke som farlig avfall etter avfallsforskriften.

Så lenge det er spor av krokidolit i fjellet det jobbes i, vil vernetiltakene opprettholdes. Det er igangsatt ytterligere prøvetaking for å kartlegge hvor stort området er.

Bildet er tatt over påghugget til Storberget tunnel og man ser over mot Eidanger tunnel. Krokidolittfunn er gjort i området på høyre side.  Foto: Thor-Anders Bårnes

Nærbilde av fjellskjæring hvor det er påvist krokidolitt. De blågrå feltene viser krokidolitt. Foto Erik Endre NGI