Reguleringsarbeidet Farriseidet - Porsgrunn: Utvidet varslingsområde

Varsel om igangsetting av reguleringsarbeide for Vestfoldbanen parsell 12.2 dobbeltspor - utvidet varslingsområde på strekningen Larvik grense - Markavegen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

6. oktober 2011 varslet Jernbaneverket igangsetting av reguleringsplanarbeid (mindre reguleringsendringer) for Vestfoldbanen parsell 12.2 dobbeltspor. Etter at reguleringsplanen ble vedtatt 12.juli 2010 har jernbaneverket under arbeid med byggeplanleggingen sett det ønskelig å gjøre noen endringer av den opprinnelige planen.

Underveis i prosessen med reguleringsendringene har vi sett behov for å etablere en bedre hovedatkomst fra Ny E18 til hovedriggområde Nøklegård, samt bedre forbindelser mellom deponiområdene. Det er også ønskelig å utvide riggområde Nøklegård hvor hovedtyngden av tunnelarbeidet vil bli drevet fra.

Jernbaneverkets ønske med dette er å oppnå rasjonell anleggsdrift hvor vi i minst mulig grad vil belaste E18 og øvrig vegnett, spesielt med tung massetransport. Vi ønsker samtidig at etablering av disse forbindelsene også kan komme til nytte i ettertid i forståelse med grunneiere og berørte interesser.

Så langt er ikke endringene tegnet ut i detalj. Dette arbeidet starter nå og vil pågå i tiden fremover til midten av desember. Vi ønsker å legge ut hele omreguleringen for Vestfoldbanen parsell 12.2 til offentlig ettersyn før jul. Det utvidede varselet har som hensikt å gjøre oppmerksom på at arbeidet er igangsatt, samt å gi anledning til å komme med innspill.

 Kartet viser det utvidede varslingsområdet For større versjon, se i menyen til høyre.

Jernbaneverket administrerer planarbeidet etter avtale med Porsgrunn kommune  (jfr. PBL § 3-7) frem til endelig sluttbehandling i kommunen. Sluttbehandlingen skal i hht plan-og bygningsloven foretas av kommunen. Målsettingen er å ha sluttbehandlet planen med vedtak i Porsgrunn kommune før påske neste år.

Frist for uttale til dette varselet er satt til 8.desember 2011.
Uttaler kan sendes til: 

Jernbaneverket Utbygging
Att. Arild Herfindal
Postboks 217 Sentrum
0103 Oslo
Eller e-post hear@jbv.no
Tlf. 915 37 655