Utslippssøknad på høring

Jernbaneverket har søkt om tillatelse til utslipp av vann fra anleggsdriften i forbindelse med etableringen av nytt dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Søknaden gjelder for anleggsvann fra tunnelene og dagsonene til den 23 km lange strekningen.  Forurenset vann fra anleggs- og tunneldrift blir samlet opp og renset før det slippes ut.

Vannet det søkes om utslippstillatelse for etter forurensningslovens §§ 11 og 16, er gruppert i tre kategorier:  

1.     Utslipp av anleggsvann fra tunneldriften. Dette er utslipp fra renseanlegg inkl. oljeutskiller. Det som er karakteristisk for dette utslippet, er partikler fra boring/sprengning og nitrogenholdig vann som er pH-justert.

2.     Avrenning fra deponiområde. Dette er utslipp fra sedimenteringsbasseng/

sedimenteringsgrøfter. Karakteristisk for dette vannet er at det rett etter de første regnskyllene er noe finmateriale fra sprengning samt litt nitrogen i vannet.

3.     Avrenningsvann fra dagsonearbeider. Det som er karakteristisk for dette vannet er at det inneholder mer jordpartikler den de to foregående, og mindre nitrogen.

Utslippssøknaden gjelder flere anleggsområder langs traseen i Vestfold og Telemark. Derfor blir søknaden behandlet av både Fylkesmannen i Telemark og  Fylkesmannen i Vestfold.

Relaterte dokumenter finnes i høyremenyen.

Fylkesmannen i Vestfold ber om at merknader sendes dem innen 31. mai. fmvePostmottak@fylkesmannen.no eller Fylkesmannen i Vestfold, postboks 2076, 3103Tønsberg. 

Fylkesmannen i Telemark ber om at merknader sendes dem senest fire uker etter kunngjøringen 24/4-12. postmottak@fmte.no, Fylkesmannen i Telemark, postboks 2603, 3702 Skien.

Evt. spørsmål til Jernbaneverket kan rettes til prosjekteringsleder Anette Werkland, tlf. 916 56 274, wean@jbv.no