Byggestart for Farriseidet-Porsgrunn tidligst i 2012

I det fremlagte forslaget til statsbudsjett for 2011, har Samferdselsdepartementet bestemt at det skal foretas en nytte-/kostnadsanalyse av Jernbaneverkets forslag til nytt dobbeltspor tilpasset en toghastighet på 250 km/t.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det er stort engasjement i Grenland for det nye dobbeltsporet. Her fra folkemøte i Porsgrunn i vår. (Foto: Bjørn Melleby)Denne eksterne vurderingen skal gjennomføres før regjeringen tidligst i budsjett for 2012 gir klarsignal for oppstart av byggearbeidene for et stort jernbaneprosjekt med et kostnadsanslag på 5,3 milliarder. På en effektiv og miljøvennlig transportmåte vil Grenland/Telemark knyttes sammen med Vestfold. En ny og moderne jernbane vil redusere reisetiden mellom Porsgrunn og Larvik fra dagens 34 minutter til 12.

Den bebudede eksterne vurdering og nytte-/kostnadsanalyse av ulike alternativer for gjennomføring av prosjektet, vil være en utvidet kvalitetssikring tilsvarende den som ble gjennomført for dobbeltsporet Holm - Holmestrand - Nykirke hvor byggearbeidene startet opp i august i år.

De pågående arbeider langs den kommende jernbanetraseen med prosjektering, geologiske grunnundersøkelser og arkeologiske utgravinger fortsetter som planlagt i 2011.

Utbygging av strekningen Farriseidet - Porsgrunn ble opprinnelig planlagt som enkeltsporet bane med to kryssingsmuligheter. I Nasjonal transportplan 2010-2019 ble det lagt opp til at det skulle vurderes dobbeltspor på strekningen. Ved behandlingen av denne planen la Stortinget opp til at det også skal vurderes å tilpasse prosjektet for en fart på 250 kilometer i timen.

Jernbaneverket har revidert plangrunnlaget for prosjektet med hensyn til å bygge dobbeltspor tilpasset 250 km/t. Dette gir en kostnadsøkning på minst 40 prosent og et foreløpig kostnadsanslag på 5,3 milliarder 2010-kroner.

Reguleringsplan for nytt dobbeltspor ble godkjent av Larvik og Porsgrunn kommune tidligere i år.