Reguleringsendring i Porsgrunn: hva er nytt?

Snaut 40 tok turen til kantina til Porsgrunn kommune da Jernbaneverket inviterte til informasjonsmøte om ny reguleringsplan for Farriseidet – Porsgrunn. Planen ligger ute til offentlig ettersyn, og Jernbaneverket orienterte om hva som er nytt i forhold til den vedtatte planen fra 2010.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Prosjektleder Lars Andre Tangerås orienterte kort om status og videre fremdrift for prosjektet, før Arild Herfindal som er ansvarig for reguleringen orienterte om selve planen. Da særlig med fokus på hva som nå er nytt i forhold til planen som ble vedtatt i juli 2010.

Hvorfor ny plan?
Gjennom byggeplanleggingen har Jernbaneverket funnet bedre og permanente løsninger. Eksempler på dette er endret rømningsvei for Storberget tunnel og Eidanger tunnel, utvidet riggområde, behov for omlastestasjoner etc. 

Bedre og permanente løsninger
Storberget tunnel
Opprinnelig var det planlagt tre separate rømningstunneler fra tunnelen. Disse er nå erstattet av en rømningstunnel som går parallelt med store deler av hovedtunnelen.  Rømningstunnelen får forbindelse til hovedtunnelen for hver 500 meter. 

Det ligger også inne en ny alternativ rømningstunnel og rømningsvei ved Lannerheia skyter bane. Ved Lannerheia skal det også etableres et midlertidig parkeringsområde for skyteklubbens medlemmer.

Eidanger tunnel
Den opprinnelige rømningstunnelen som var tenkt ut ved Eidanger kirke er nå flyttet til Pasadalen. I tillegg etableres det her en midlertidig anleggsveg, som bidrar til at vi kan kjøre masser til Norsem. Dermed slipper vi massetransport til Eidanger grustak.

Nøklegård
Det kommer en ny beredskapsvei til den permanente rømningstunnelen som kommer her. 

Midlertidige anleggsbehov
Utvidet riggområde og omlastestasjoner
Det er behov for større riggområde både ved Herregårdsbekken og Nøklegård. I tillegg har vi behov for omlastestasjoner inne i Eidanger tunnel og i Storberget tunnel for mellomlagring av stein før den kjøres ut ved Herregårdsbekken. 

Utsnitt av reguleringplanen for Herregårdsbekken.

Midlertidige anleggsveger
Med i den nye planen er også nye midlertidige anleggsveger mellom Fylkesgrensa og Ønna (Skilligsmyr og Nøklegård).  Dette er gjort i samarbeid med grunneierne for å finne de beste løsningene. Hensikten er å redusere behovet for å bruke Markavegen.  

Andre justeringer
Det er i tillegg gjort noe justering av reguleringsgrense og formålsgrense.  Noen veger er finjustert for blant annet å unngå skråningsutslag i bekker og lignende.

Hva blir uendret ?  
Jernbanetrasen er uendret, det samme gjelder deponiområdene som er regulert.  Vi har også valgt å beholde de opprinnelig regulerte rømningstunnelene fra Eidanger- og Storberget tunnelene. De vil etter all sannsynlighet utgå, dette håndteres av reguleringsbestemmelsene som vil si noe om at hvis den ene løsningen benyttes så bortfaller den andre. 

Presentasjoner og illustrasjoner som ble benyttet i møtet ligger i menyen til venstre.