Reguleringsendring i Larvik: hva er nytt?

Onsdag 2. mai inviterte Jernbaneverket til informasjonsmøte om ny reguleringsplan for Farriseidet – Porsgrunn, i de nye prosjektlokalene i Larvik. Planen ligger ute til offentlig ettersyn, og Jernbaneverket orienterte om hva som er nytt i forhold til den vedtatte planen fra 2010.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Prosjekteringselder Anette Werkland orienterte om endringene i reguleringsplanen som gjelder i Larvik kommune.Prosjektleder Lars Andre Tangerås orienterte kort om status og videre fremdrift for prosjektet, før Anette Werkland som er reguleringsansvarlig for planen i Larvik, orienterte om hva som nå er nytt i forhold til planen som ble vedtatt i juli 2010.

Hvorfor ny plan?
Gjennom byggeplanleggingen har Jernbaneverket funnet bedre og permanente løsninger. Eksempler på dette er justering av anleggsområder og endring av tverrslag/rømningsveier. Nedenfor er de viktigste endringene listet opp. 

Anleggsområdet på Farriseidet
Den store endringen er vegvesenets (Ny E-18 Bommestad – Sky)  inngripen ved Farriseidet.  Jernbaneverket har tilpasset seg planen til vegvesenet ved å justere de regulerte områdene fra 2010. (Kartblad 1)

Rømningsvei  1 Sky
Opprinnelig var det forutsatt at Martineåsen tunnel skulle drives fra Farriseidet og tverrslag ved Fagerholt.  Overgang til dobbeltspor, økt aktivitet fra Statens vesen i samme område samt et ønske om å minimere steintranspor ved Farriseidet, medførte endring i tunneldriften. Rømningsvei  1 er derfor endret til tverrslag og har fått ny plassering nord for sportraseen for å optimalisere driften.
Det nye påhugget og arbeidsområdet grenser opp til nybyggingen av E18 og får en tilkobling til eksisterende veinett, som igjen gir bedre transportrute til deponi.  (Kartblad 2,3 og4)

Rømningsvei 2 Klevierveien
Ingeniørgelogiske vurderinger av den opprinnelige traseen viste at  traseen krysser en markant svakhetssone i området. Konsekvensen ville være at sikringsarbeidet ble omfattende og at tunneldriften kunne bli problematisk. Derfor påhugget til rømningsvei 2 flyttet til Kleiverveien. (Kartbad 5).

Rømningsvei 3 Fagerholt
Utvidelse av midlertidig anleggsområde fordi det må være plass til renseanlegg for tunnelvannet.(Kartblad 6)

Flytting av E-18 ved Pauler
Ved Paulertjønn bru er eksisterende E18 flyttet nord for jernbanen, og veien krysser ikke lenger jernbanen ved dette punktet. Dermed utgår behovet for Paulertjønn bru Vest, og den er erstattet med en utvidet fylling.  (Kartblad 7 og 8)

Ny brutype ved Vassbotn
Brutype er endret fra buebru til fritt frambygd bru i betong.  Denne type bru innebærer at man slipper å bygge mellomfundament eller søyler i Hallevannet. Brua mister sitt luftige preg, men til gjengjeld vil utsikten fra brua bedres for togpassasjerene.  En fritt frambyd bru er også å foretrekke av kostnads- og vedlikeholdsmessige hensyn .  (Kartblad 9)

Solum
Brua på Solum er gjort litt kortere og bekken under er lagt om som følge av at ett av brufundamentene vil stå midt i eksisterende bekkeløp. (Kartblad 13)

Revisjon av bestemmelser om støypåvirkning
Som følge av mange endringer i byggeplanen har det vært nødvendig å revidere støyrapporten som hører til reguleringsplanen. Den viktigste endringen er trafikkgrunnlaget som er lagt til grunn i beregningene.

Hva blir uendret?
Jernbanetrasen er uendret, det samme gjelder deponiområdene som er regulert. 

Videre fremdrift
Planen ligger ute til offentlig ettersyn fram til 14. mai. Jernbaneverket jobber for at planen skal behandles av Larvik kommune i juni. 

Mulige merknader må sendes innen 14. mai 2012 til:
Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen
Pb 217 Sentrum
0103 Oslo

Eventuelle spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til
Jernbaneverket Utbygging v/Anette Werkland på e-post wean@jbv.no
Presentasjoner som ble benyttet i møtet ligger i menyen til venstre

.