Planlegger dobbeltspor

19. desember varslet Jernbaneverket oppstart av regulering/omregulering av reguleringsplan for dobbeltsporet jernbane fra Farriseidet til Porsgrunn.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det vil bli utarbeidet detaljregulering med hjemmel i ny plan- og bygningslov § 12-3 og Jernbaneverket vil fremme saken for offentlig behandling.

Formål med planarbeidet
Reguleringsplanen for Vestfoldbanen parsell 12. Farriseidet – Porsgrunn ble vedtatt som enkeltspor i Porsgrunn kommune i 2002 og i Larvik kommune i mars 2009. Samferdselsdepartementet har  i etterkant bedt Jernbaneverket vurdere dobbeltspor på strekningen.

For å tilpasse den nye traseen til høyere hastighet vil det bli vurdert å flytte sporene på deler av strekningen, men dette vil i stor grad skje inne i tunnel i fjellet.

Planavgrensning
Planen fra 2002 omfatter i tillegg til jernbanesporene/tunnelene også deponier, rømningsveger og rigg- og anleggsområder. Omreguleringen vil omfatte de samme områdene med tilhørende atkomst, justert for bredde og geometri for dobbeltspor.

De tidligere regulerte områdene det ikke er behov for etter ny plan, vil bli regulert tilbake til opprinnelig arealbruk før vedtaket i 2009.

Program for tilleggsutredninger
Moderniseringen av Vestfoldbanen parsell 12 er tidligere konsekvensutredet. Behov for utredninger antas derfor i hovedsak å være dekket av tidligere KU. Det er utarbeidet et notat ”Program for tilleggsutredninger dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn”, som kan lastes ned fra menyen til høyre.

 Annet
Det kan bli aktuelt å inngå utbyggingsavtaler om opparbeiding av trafikkarealer.

Informasjonsmøter
Det inviteres til informasjonsmøter

Torsdag 21. januar kl. 18:00 på Larvik museum og
Mandag 25. januar kl.18:00 i kantina i Teknisk bygg 2. etasje Porsgrunn kommune.

På møtene vil det bli orientert om status og fremdrift for planarbeidet samt bli gitt anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill.

Eventuelle merknader til planprogrammet og reguleringsarbeidet sendes til: Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen
Postboks 217 Sentrum
0103 Oslo
Att. Lars Tangerås

eller per e-post til lat@jbv.no
Frist for å komme med merknader: 5. februar 2010