Positive til ny jernbane i Porsgrunn

Kantina til Porsgrunn kommune var smekkfull da Jernbaneverket i går inviterte til informasjonsmøte om nytt dobbeltspor fra Farriseidet til Porsgrunn. Nær 60 personer hadde møtt opp for å høre om de nye dobbeltsporplanene til Jernbaneverket.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Denne gangen var det Telemark grense til Porsgrunn stasjon som var hovedfokus, og det er ikke tvil om at Porsgrunn og Telemark ivrer etter at Jernbaneverket setter spaden i jorda.

Bakgrunn
Det foreligger i dag en vedtatt reguleringsplan for ny enkeltsporet trase fra Farriseidet til Porsgrunn. Porsgrunn gjorde sitt vedtak allerede i 2002, mens Larvik vedtok planen i mars 2009.  

Prosjektleder Lars A. Tangerås fortalte at bakgrunnen for at Jernbaneverket nå planlegger dobbeltspor og har satt i gang regulering av dette, skyldes at Samferdselsdepartementet gjennom NTP 2010-2019 ba Jernbaneverket vurderer om det er mer hensiktsmessig å bygge hele eller deler av strekningen fra Farriseidet til Porsgrunn som dobbeltspor.   

Konklusjonen ble etter utredningen at strekningen bør bygges som dobbeltsporet bane dimensjonert for 250 km/t. Derfor legges dobbeltspor til grunn for det videre planarbeidet sa Tangerås.

 - Blant annet er det tanken på at vi bygger for et 100 års perspektiv, som gjør at vi må ta høyde for nye markeder, nytt materiell og nye trafikkmønster når vi nå skal bygge for fremtiden, sa Tangerås.

Fra enkelt til dobbelt
Prosjekteringsleder Morten Klokkersveen fortalte de fremmøte om hva endringen faktisk innebærer når det nå skal reguleres dobbeltspor.  

-Det er den allerede vedtatte enkeltsporstraseen som skal tilbasses dobbeltspor og høyhastighet, fortalte Klokkersveen.  - For å få til dette er det behov for å justere linjeføringen og hovedsakelig er det kun små justeringer i dagsonen, mens de største kommer inne i tunnelene fortsatte han.  

I Porsgrunn/Telemark må det også reguleres inn rømningstunneler, noe som ikke var gjort på planen fra 2002. Den gangen var det ikke ett krav.

-En konsekvens av å bygge dobbeltspor er at tunnelene blir større. Dette medfører igjen at volumet med stein som skal ut av tunnelen øker, og vi må finne ekstra massedeponier til disse, fortsatte Klokkersveen. Som ikke kunne legge skjul på at det blir en utfordring.

Fremdrift
Ellers på møtet kom det fram at Jernbaneverket planlegger for byggestart i mars 2011, forutsatt at reguleringsplanen godkjennes før sommerferien. Dette er nødvendig for å kunne starte KS2 - som er en ekstern kvalitetssikring av planarbeidet - som igjen er en nødvendighet før Stortinget bevilger oppstartsmidlene.  

Tangerås fortalte at planen er å starte med driving av Skillingsmyr tunnel og Storberget tunnel – begge i Telemark. Arbeidene i Vestfold tar først til når ny E-18 fra Sky til Langangen tas i bruk i slutten av 2012, på den måten vil vi redusere ulempene for biltrafikken i området.  

For alle som er berørt av den nye reguleringsplanen gjelder det nå å kjenne sin besøkelsestid.

Frist for kommentarer og innspill til planen er allerede 5. februar. Planen legges ut til offentlig ettersyn medio april, med planlagt vedtak i de berørte kommunene i juni 2010. 

I mellomtiden stiller Jernbaneverket gjerne opp på lokale møter i lag og foreninger, ved behov kan det også arrangeres åpne kontordager på prosjektkontoret i Eckersbergsgate 4, i Tønsberg.

 

Det var trangt om plassen i kantina til Porsgrunn kommune da Jernbaneverket inviterte til informasjonsmøte. (Foto: Freddy S. Fagerheim)