Offentlig ettersyn av reguleringsplanen for dobbeltspor i Larvik

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-10 og § 3-7 legger Jernbaneverket forslag til detaljert reguleringsplan for “Vestfoldbanen parsell 12.1 dobbeltspor – med endring” og tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn i perioden 10.april– 14.mai 2012.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Detaljplanleggingen og forberedelsene til bygging har gitt grunnlag for å forandre noe på reguleringsplanen som ble vedtatt i fjor sommer. Det er små justeringer av den godkjente planen som nå legges ut til offentlig ettersyn. De viktigste endringene er:

• Justering av areal til veg, innenfor tidligere regulert område på Farriseidet Illustrasjon av ny løsning ved Paulertjønn.

• Flytting av rømningsveg 1 nordover til Sky

• Flytting av portal rømningsveg 2 ved Kleiver

• Endring av trase for E18 og justering av anleggsområde ved Pauler

• Utvidelse av midlertidig anleggsområde ved Fagerholt

• Utvidelse av anleggsområde og ny brutype ved Vassbotn

• Revisjon av bestemmelser om blant annet støypåvirkning

• Justering av reguleringsformål/plassering for anleggsveger/driftsveger

• Justering av anleggsområdet på Solum

De viktigste endringene er også beskrevet i egne fagrapporter:
Notat nytt tverrslag 1 Sky
Rømningsveg 2 alternativ løsning
Notat omlegging E18
Teknisk notat brualternativ Vassbotn bru

I arbeidet med reguleringsendringen er fagrapport for støy oppdatert med utgangspunkt i nye trafikkberegninger for jernbanen.

Kartlegging av naturverdier fra 2010 er supplert med et tilleggsnotat.

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) og Miljøoppfølgingsprogrammet (MOP) blir ikke vedlagt da prinsippene ligger fast fra regulering 2010.

Det detaljerte reguleringsplanforslaget med tilhørende bestemmelser er også  tilgjengelig på Jernbaneverkets kontor, Torvet 5 Larvik og Larvik kommunes servicesenter.

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte om reguleringsendringene på Jernbaneverkets prosjektkontor på Torvet 5 i Larvik, den 2.mai kl. 18.00.

Mulige merknader må sendesinnen 14. mai 2012 til:
Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen
Pb 217 Sentrum
0103 Oslo

Eventuelle spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til
Jernbaneverket Utbygging v/Anette Werkland på e-post wean@jbv.no