Offentlig ettersyn av reguleringsplan i Porsgrunn

15. februar legger Jernbaneverket ut forslag til detaljert reguleringsplan for “Vestfoldbanen parsell 12.2 dobbeltspor – med endring” og tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 3-7.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Hensikten med planen er å legge til rette for en effektiv og konkurransedyktig jernbane.  

Planinnhold
Planområdet består av den nye jernbanetraseen fra Telemark grense til Håndverksveien i Porsgrunn. I tillegg omfatter planområdet massedeponiområder, rigg- og anleggsområder, rømningstunneler, atkomstveier og anleggsveier.

Høringsperiode
Planene ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 15.februar – 28.mars 2012 på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153. Planmaterialet er også tilgjengelig i menyen til høyre i denne artikkelen. 

Informasjonsmøte
Jernbaneverket inviterer til informasjonsmøte torsdag 8. mars kl. 18.00 i kantina i teknisk bygg i Porsgrunn kommune. På møtet blir det orientert og status og fremdrift for planarbeidet, samt gitt anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill.  

Bakgrunn for endringene
Reguleringsendringen fremmes på bakgrunn av at Jernbaneverket etter reguleringsvedtaket i 2010 har fått mer detaljert kunnskap om arealbehov knyttet til rømningsveier, anleggsveier, riggområder med mer. Hovedtrekkene i planen er likevel de samme som i planen fra 2010 og jernbanetraseen er uendret.

De viktigste endringene i planen er:

  • Ny parallell rømningstunnel langs Storberget tunnel (plankart 8,10,11)
  • Ny alternativ rømningstunnel og rømningsveg fra Eidanger tunnel til Pasadalen og midlertidig anleggsveg (plankart 15)
  • Nye omlastestasjoner i fjell i tunnelene for anleggsdriften (plankart 11,12)
  • Utvidet riggområde og midlertidig anleggsområde ved Herregårdsbekken (plankart 11)
  • Ny alternativ rømningstunnel og rømningsvei fra Storberget tunnel til Lannerheia skytebane inkl midlertidig parkering for skytebanen (LNF-P) (plankart 9).
  • Ny beredskapsvei (VF2A) og utvidet riggområde ved Nøklegård (plankart 1,2).
  • Tidligere midlertidig anleggsvei ved Ønna (VF6) er gjort om til permanent rømningsvei (plankart 7)
  • Nye midlertidige anleggsveger mellom fylkesgrensen og Ønna (MV2,MV3,MV4 og MV5 (plankart 1,5,6,16) og Vallermyrene (plankart 14)
  • I tillegg er det gjort noe justering av formålsgrenser og finjustering av veger for bla å unngå skråningsutslag ut i bekker mm

 

I arbeidet med reguleringsendringen er fagrapport for støy oppdatert med utgangspunkt i nye trafikkberegninger for jernbanen. Det er gjennomført tilleggsregistreringer av kulturminner, men her vil det bli foretatt noen flere registreringer før 2.gangsbehandling.

Kartlegging av naturverdier fra 2010 er supplert med et tilleggsnotat. Det er gjort mindre justeringer i notat om massedeponier i forbindelse med anslåtte volumer, og tillatt høyde for deponiene er økt med ca 2 meter. Landskapsfaglige vurderinger, miljøoppfølgingsprogram (mop) og Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er ikke oppdatert.

Merknader må sendes innen 28.mars 2012 til:
Jernbaneverket Utbygging
Pb 217 Sentrum,
0103 Oslo. 
                                                        

Eventuelle spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Jernbaneverket Utbygging v/Arild Herfindal på e-post hear@jbv.no el. telefon 915 37 655.