Ny jernbane Farriseidet-Porsgrunn

I planene for en moderne Vestfoldbane inngår ny dobbeltsporet bane mellom Farriseidet og Porsgrunn. Reisetiden mellom Larvik og Grenland/Porsgrunn vil med den nye banen reduseres fra dagens 34 til 12 minutter. I tillegg til å oppnå kortere reisetid, blir det nye dobbeltsporet bygd for å bedre punktlighet, sikkerhet, kapasitet og miljøvennlighet. Byggingen starter i 2012.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Opprinnelig var utbyggingsprosjektet planlagt med enkeltspor med to 900 meter lange kryssingsspor. Men i NTP 2010-2019 fikk Jernbaneverket i oppdrag å vurdere om det er mer hensiktsmessig å bygge dobbeltspor på strekningen tilpasset økt trafikkvekst, en framtidig sammenkobling med ny Sørlandsbane og mulighet for godstrafikk.

Utredningen konkluderte med at ny trasè Farriseidet-Porsgrunn bør bygges som dobbeltsporet bane dimensjonert for 250 km/t.

Dagens bane
Dagens bane mellom Farriseidet og Porsgrunn stasjon er 35 km lang. Det er over 30 planoverganger på strekningen, og kun tre av disse er i dag sikret med bom. De resterende er jordbruks- eller skogbruksoverganger som kun er sikret med ubevoktet grind. 

Banen går langs mange rasfarlige partier og rasutsatte tunneler på strekningen mellom Farriseidet og Oklungen. På grunn av det vanskelige terrenget må toget kjøre med redusert hastighet og en rekke togavganger mellom Larvik og Skien er i dag erstattet av busser på grunn av den dårlige kvaliteten på banen.

Ny, dobbeltsporet trasè
Den nye banen mellom Farriseidet og Porsgrunn blir 23,5 km lang og strekningen legges i ny trasé uten planoverganger. Det meste, ca. 14,5 km blir lagt i syv tunneler som inngår i prosjektet.

I tillegg skal det bygges fem bruer og flere store fyllinger langs den nye dobbelsporede banen som dimensjoneres for en toghastighet på 250 km/t. Mellom Larvik og Porsgrunn blir det ingen stasjoner for av- og påstigning.

Dobbeltsporprosjektet har en kostnadsramme på 6,1 milliarder 2011-kroner. Reguleringsplanen for den nye traseen er godkjent av Larvik og Porsgrunn kommune i 2010. Byggetid er stipulert til ca. fem år. 

Med en redusert reisetid på 22 minutter i forhold til dagens dårlige togtilbud mellom Grenland og Larvik, vil ny bane binde sammen to store bo- og arbeidsmarkedsregioner og representere et effektivt transporttilbud vs privatbilisme med reduserte klimautslipp som følge.

En ny og moderne jernbane mellom Larvik og Porsgrunn vil sikre folkerike Grenland/nedre Telemark et effektivt og miljøvennlig transporttilbud til Vestfold og Oslo-området. Banen vil også være viktig infrastruktur for godstransport mellom havnene i Larvik og Grenland, og sikre rask tilbringertjeneste til Torp flyplass som er i sterk vekst. 

To fylker
Planleggingen av ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn startet tidlig på 1990-tallet. Utbyggingen skal foregå i to fylker og det kreves derfor to reguleringsplaner. Strekningen deles i parsell 12.1 Farriseidet – Telemark grense, og parsell 12.2 Telemark grense – Porsgrunn. Reguleringsplanen for parsellene med det nye dobbeltsporet er i år godkjent av både Larvik og Porsgrunn kommune. Byggingen starter opp i 2012. 

Framdrift

  • Hovedplan for det nye dobbeltsporet godkjent.
  • Detaljplaner for strekningen Larvik-Telemarks grense (parsell 12.1) og fra fylkesgrensen til Porsgrunn er ferdige.
  • Reguleringsplaner for parsell 12.1 og 12.2 er godkjent av både Larvik og Porsgrunn kommunestyre sommeren 2010.
  • 5. september 2011 ga samferdselsministeren klarsignal for byggestart i 2012.
    De pågående arbeidene med prosjektering, geologiske grunnundersøkelser og arkeologiske utgravinger (se: www.khm.uio.no/prosjekter/vestfoldbanen) langs den kommende jernbanetraseen, fortsetter som planlagt i 2011.
  • Med byggestart i 2012, kan det nye dobbeltsporet stå ferdig i 2017.