Varsel om mindre reguleringsenderinger for Vestfoldbanen parsell 12.2 dobbeltspor

Jernbaneverket varsler 6.oktober ny regulering for dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn. Etter at reguleringsplanen ble vedtatt 12.juli 2010 har jernbaneverket under arbeid med byggeplanleggingen sett det ønskelig å gjøre noen endringer av den opprinnelige planen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Så langt er ikke endringene tegnet ut i detalj. Dette arbeidet starter nå og vil pågå i tiden fremover til midten av desember. Varslingen nå har som hensikt å gjøre oppmerksom på at arbeidet er igangsatt; samt å gi anledning til å komme med innspill.

Jernbaneverkets formål med å foreslå endringer er dels å gjøre noen endringer som medfører bedre helhetsløsninger, dels å gjøre noen mindre tilpasninger. Det er forholdsvis mange endringer jernbaneverket ønsker å vurdere. Det er imidlertid ingen justering av selve hovedlinja for dobbeltsporet, den ligger fast.

For å anskueliggjøre hvilke områder det gjelder og hovedtrekkene i det jernbaneverket ønsker å vurdere er det lagt ved oversiktskart med nummerering mellom 1 og 15, kalt “Kartplate 1”, “Kartplate 2” osv. hvor områdene er ringet inn eller markert med piler og det er knyttet noen kommentarer til hva som skal vurderes i grove trekk.

De vi har kartlagt som berørte grunneiere, naboer og rettighetshavere og som er tilskrevet i forbindelse med dette varselet fremgår av vedlegget kalt “Varslede private”. Ved å gå inn i den siste kolonnen i dette vedlegget vil du finne navn som refererer til hvilken kartplate en berøres.

Vi presiserer at de konkrete endringene ennå ikke er tegnet ut. Det arbeidet starter nå. Senere vil de konkrete planendringene bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det blir da en ny anledning til å uttale seg. De planendringene Jernbaneverket da vil gå videre med blir lagt ut til offentlig ettersyn før jul, med høringsperiode inn på nyåret. Planfremdriften fremgår av vedlegget kalt “fremdriftsplan”.

De varslede endringene som nok er av størst betydning for jernbaneprosjektet er vurdering av en ny rømningstunnel/tverrslag til Eidanger tunnel, og en rømningstunnel i den vestre delen av Storberget tunnel som ligger inntil hovedtunnelen. Begge disse tiltakene kan åpne mulighet for mindre inngrep i sårbare områder. For Eidangers vedkommende vil en endret løsning først og fremst kunne være positiv i forhold til belastning av massetransport i boligområdene nær Eidanger kirke ved at en vurderer å lede tverrslaget ut i Pasadalen. Endelig stilling til løsning er ikke tatt. Det vil avhenge av ulike prosesser videre herunder også om det vil bli aktuelt med massetransport til Herøya.

Jernbaneverket administrerer planarbeidet etter avtale med Porsgrunn kommune frem til endelig sluttbehandling i kommunen. Sluttbehandlingen skal i hht plan-og bygningsloven foretas av kommunen. Målsettingen er å ha sluttbehandlet planen med vedtak i Porsgrunn kommune før påske neste år. Det gir tilstrekkelig tid til grunnerverv før en starter byggearbeidene med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn.

Frist for uttale til varselet er satt til 3.november 2011. Uttaler kan sendes:
Jernbaneverket Utbygging
Att. Arild Herfindal
Postboks 217 Sentrum
0103 Oslo

Eller e-post hear@jbv.no
Tlf. 915 37 655