Klarsignal for nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn i Larvik kommunestyre

Larvik kommunestyre har enstemmig godkjent Jernbaneverkets trasevalg for nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, strekningen Farriseidet –Telemark grense. Bystyret i Porsgrunn avventer uttalelse fra kulturminnemyndighetene før endelig vedtak, trolig i juli.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Illustrasjon av fremtidig tunnelportal ved Farriseidet i Larvik.

Kommunestyret i Larvik sluttbehandlet torsdag reguleringsplanen for dobbeltsportraseen fra Farriseidet i Larvik og til Telemark grense. Jernbaneverkets forslag til ny reguleringsplan ble enstemmig vedtatt, kun et halvt år etter at planarbeidet ble varslet!

Larvik er dermed klar for realiseringen av det store jernbaneprosjektet i søndre Vestfold med en kostnadsramme på 5,3 milliarder. Den nye høyhastighetsbanen med planlagt byggestart i mars neste år og ferdigstillelse i 2016, vil vesentlig effektivisere transportkorridorene mellom byene i regionen. Reisetiden mellom Larvik- Porsgrunn vil reduseres fra dagens 36 minutters togtur gjennom rasfarlige områder til kjappe 12 minutter.  Dobbeltsporet vil gi en helt ny kommunikasjonshverdag for befolkningsrike områder i Telemark/Grenland og søndre Vestfold – og som framtidig parsell på en sammenkopling med Sørlandsbanen.

Kommunestyret i Larvik vektlegger gjennomføringen av det vedtatte Miljøoppfølgingsprogrammet i anleggsfasen. Dessuten ønsker Larvik å kunne nyttiggjøre seg overskuddsmasser fra jernbaneutbyggingen til ulike utbyggingsprosjekter i kommunen.

Porsgrunn bystyre, som også behandlet reguleringssaken på torsdag, utsatte sluttbehandling i påvente av kulturminnemyndighetenes endelige uttalelse i saken. For ikke å forsinke Jernbaneverkets byggeplanarbeide, vedtok bystyret i Porsgrunn å gi ordfører fullmakt til å sluttbehandle og vedta Jernbaneverkets forslag til reguleringsplan for ny Vestfoldbane fra Porsgrunn til Vestfolds grense. Vedtak vil trolig foreligge innen 15.juli.