Første entreprise kunngjort i Doffin

Moderniseringen av Vestfoldbanen pågår for fullt og neste skritt på veien er den 23 km lange strekningen fra Farriseidet utenfor Larvik til Porsgrunn. Her blir det byggestart i september 2012 og milliardprosjektet er ventet ferdig sommeren 2018. Med den nye parsellen ferdig er Grenlandsregionen 22 minutter nærmere Oslo. Prekvalifisering til første entreprise ble kunngjort i Doffin tirsdag 6. desember.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fem grunnentrepriser
Det er et formidabelt prosjekt som er på vei ut i markedet nå.  23 km med ny jernbane fordelt på syv tunneler og ti broerForeløpig er det valgt å dele prosjektet inn i fem grunnentrepriser og fire jernbanetekniske entrepriser.

UFP 01 Martineåsen /Solum
UFP 02 Vassbotn
UFP 05 Skillingsmyr /Ønna
UFP 07 Storberget
UFP 08 Eidanger
UFP 11 Spor/Overbygning
UFP 12 KL
UFP 13 Lavspenning/tele
UFP 14 Signal

Den nye traseen mellom Farriseidet og Porsgrunn, her med hvordan entreprisedelingen er tenkt. For større versjon av kartet se i menyen til høyre

Storberget entreprisen
Den første entreprisen som Jernbaneverket sender ut, er  UFP 07 Storberget som ligger i Telemark. Prekvalifisering ble kunngjort i Doffin 6. desember. Tilbudspapirene er planlagt sendt ut i januar 2012 og byggestart blir i september 2012. Storberget tunnel er den største  tunnelen med sine 4680 meter og et sprengningsprofil på 131 m2 . Parallellt med store deler av hovedtunnellen vil det bygges en rømningstunnel som har forbindelse med hovedtunnelen hver 500 meter. Storberget tunnel kommer ut ved Lillegårdskrysset,hvor det også skal bygges en 36 meter lang bru over Herregårdsbekken. 

Tunnelen skal drives fra et tverrslag som blir plassert ved Lannerheia skytterbane, her vil det også etableres et riggområde for entreprenøren.

Skillingsmyr/Ønna
Neste entreprise ut blir UFP 05 Skillingsmyr/Ønna. Papirene sendes ut i april 2012 og byggestart blir i januar 2013. Skillingsmyr tunnel er 3810 meter lang og den starter like sør for vektstasjonen på Solum i Larvik kommune. Tunnelen kryper under fylkesgrensa og kommer ut på en 300 meter dagsone ved Gunnarsrød i Telemark.  Her blir det en liten bru før det igjen skal bygges en 635 meter lang tunnel gjennom Ønnsåsen og ny 220 meter lang bru over Ønna. Her vil det etableres rømningsveger ut hver 1000 meter. Deponiområdene ligger tett opp til tverrslaget, hvilket gir kort transporvei for tunnelsteinen. Tunnelen drives fra et tverrslag som etableres ved Nøklegård

Martineåsen/Solum
Sommeren 2013 starter den første entreprisen i Larvik opp og papirene sendes ut i markedet i november 2012.

Dette blir en stor entreprise som består av den 3670 meter lange Martineåsen tunnel som strekker seg fra Farriseidet til Paulertjønn.  Deretter fortsetter entreprisen fra Hobæk til Skillingsmyr. Inkludert i entreprisen er Hovås tunnel 170 m, Askeklova tunnel 110 m, Kongevegen bru 45 m, Hobæk bru 72 m, Solum bru 197 m og Skillingsmyr bru 74 m. Masser fra Martineåsen deponeres i deponi i forbindelse med Solum bru.

På denne strekningen skal det også bygges snaut tre kilometer med jernbane i dagen og en viltkryssing ved Hobæk. I denne entreprisen blir det også nødvendig å legge om drøyt 600 meter av dagens E-18.

Eidanger entreprisen
Mange omtaler Farriseidet – Porsgrunn som Eidangertunnelen eller Eidangerparsellen. I februar 2013 er det klart for utsendelsen av entreprisen UFP 08 Eidanger som består av den 2080 meter lange Eidangertunnelen, samt 1340 meter med spor i dagen for tilkobling til eksisterende spor sør for Porsgrunn stasjon. Inkludert i entreprisen er også en ny bru for et sidespor til Norcem.  Eidangertunnelen er planlagt drevet fra et tverrslag som etableres i Pasadalen og planlagt oppstart for entreprisen er i september 2013.

Vassbotn entreprisen
I mai 2013 slipper vi den femte og siste entreprisen som inngår i prosjektet. UFP 02 Vassbotn ligger i Larvik kommune. Dette er den snaut to kilometer lange strekningen fra Paulertjønn til Hobæk. Det er nærmest en ren konstruksjonsentreprise, da den stort sett består av bruer og en snaut 600 meter lang dagsone. Vi begynner ved utløpet av Martineåsen tunnel med Paulertjønn bru øst som er 345 meter, før vi etter en kort dagstrekning fortsetter med den 71 meter lange Paulertjønn bru vest. Til slutt kommer Vassbotn bru som er 438 meter lang og krysser over Hallevannet og dagens E-18. . I entreprisen inngår også en viltkryssing mellom Paulertjønn og Vassbotn.  Byggestart blir i november 2013.

Full aktivitet i løpet av 2013
Sånn det er planlagt, så vil det i løpet av 2013 være full aktivitet langs hele den nye banen, og grunnarbeidene er planlagt ferdig sommeren 2016. Deretter blir det fortløpende oppstart av de jernbanetekniske entreprisene som vil pågå fram til åpning sommeren 2018. Foreløpig er det planlagt med utsendelse av de jernbanetekniske entreprisene i første halvdel av 2015.