Grunnundersøkelser og arkeologiske utgravinger på Farriseidet – Porsgrunn

Jernbaneverket starter i sommer grunnundersøkelser og jakten på fortidsminner langs den nye jernbanetraseen Farriseidet – Porsgrunn. Undersøkelsene vil foregå utover høsten og også neste sommer. Byggestart for den nye linja er planlagt i mars neste år.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Grunnundersøkelsene gjøres bl.a. med beltegående borerigg. (Illustrasjonsfoto: Jernbaneverket)Det skal i tiden fremover foretas en rekke geotekniske og geologiske undersøkelser langs den nye jernbanelinja. Dette for å  sikre planlegging av kommende byggearbeid. Man skal finne ut avstand til fast fjell, fjellkvalitet, løsmasser, sprekkesoner og grunnvannsnivå. 

De geotekniske undersøkelsene gjøres for det meste med beltegående borerigg i terrenget. De geologiske undersøkelsene utføres med seismikk og kjerneprøver. Berørte grunneiere blir varslet direkte av utførende entreprenører. Eventuelle skader på hus eller eiendom blir reparert eller erstattet. Beboere langs den nye jernbanetraseen får denne uka informasjon om de kommende grunnundersøkelsene.

Telemark fylkeskommune starter på sin side arkeologiske undersøkelser langs deler av de nye sporene gjennom sitt fylke. Arkeologene vil spesielt undersøke områder for anleggsveier, rømningstuneller og lagringsplasser som ikke har vært gjennomgått før. Viktige kulturminner vil bli fredet etter §9 i Lov om kulturminner.

 Tilsvarende arbeid langs traseen i Larvik og Porsgrunn resulterte i flere interessante funn. Både steinalderbosetninger, kullgroper og kullmiler ble avdekket. Dette betyr at Jernbaneverket må igangsette omfattende arkeologiske utgravinger for å få frigitt det planlagte areal til jernbaneutbygging. Arbeidet starter i høst og forsetter neste sommer. Berørte grunneiere blir kontaktet direkte slik at det oppnås enighet om gjennomføringen av de arkeologiske arbeidene.