Forprosjekt for kryssing av Hammerdalen

Jernbaneverket har i samarbeid med Statens Vegvesen, Ringnes og Larvik kommune startet et forprosjekt som skal se på mulighetene for en ny dobbeltsporet trase gjennom Larvik - med en sentrumsnær stasjon i byen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Denne parsellen skal kobles til dobbeltsporet som nå er under bygging mellom Farriseidet og Porsgrunn. Martineåsen tunnel klargjøres derfor for en fremtidig sammenkobling videre nordover gjennom Larvik.

Bakgrunn for prosjektet
I 2013 planlegger Statens Vegvesen å starte byggingen av E-18 Bommestad – Sky, en ny firefelts motorvei utenfor Larvik. Inkludert i dette prosjektet er også etablering av et nytt lokalvegnett på Farriseidet. Det er en omfattende jobb som skal utføres ved Farriseidet. Alle eksisterende vegkonstruksjoner skal rives og erstattes av nye løsninger.

Når man først skal rive hele vegsystemet for å bygge nytt, så vil det være mest fornuftig å ha på plass en løsning for jernbanen i det samme området. Forprosjektet som nå settes i gang har til hensikt å se om det finnes en løsning som er teknisk og økonomisk gjennomførbar. Det fokuseres på at denne løsningen ikke skal komme i konflikt med Farriskilden, og den må være i tråd med Larviks planer for byutvikling. I tillegg må prosjektet koordineres mot Statens vegvesens vegplaner.

Gjennom forprosjektet skal jernbaneverket ta stilling til om det kan være hensiktsmessig å bygge jernbanetraséen gjennom Hammerdalen/Farriseidet samtidig som vegen bygges.

Her ved Farriseidet skal Statens Vegvesen bygge nytt vegsystem når de har ferdigstilt E-18 Bommestad - Sky forbi området. Da kan det være lurt å finne ut hvor jernbanen skal gå samtidig. (Illustrasjon: Statens Vegvesen)
Flere interessenter
Prosjektgruppen har med representanter fra Statens vegvesen, Larvik kommune, Ringnes og Jernbaneverket, i tillegg til at Norconsult er med som rådgiver. Alle medlemmene har viktige interesser som søkes ivaretatt i dette prosjektet.

Statens vegvesen bruker mye ressurser på å få til en estetisk god løsning på Farriseidet, og det er for dem viktig at jernbanetraseen sees i sammenheng med dette. 

Larvik kommune ønsker jernbanen vekk fra vannkanten, og de ser for seg en sentrumsnær plassering av Larvik stasjon. For kommunen kan løsning i dagen være aktuell, samt at de ønsker at det blir mulig å kjøre gods med bane til Larvik havn. 

Ringnes er av naturlige årsaker bekymret for hvordan Farriskilden kan bli påvirket av anleggsarbeidene. Det er utført boringer for å kartlegge hvordan vannet går i grunnen, og det er fortsatt knyttet noe usikkerhet til vannveiene.  Et viktig kriterie for valgt løsning er at Jernbaneverket med tilstrekkelig grad av sikkerhet kan si at kilden ikke påvirkes av arbeidene.

Jernbaneverkets konseptvalgutredning for Vestfoldbanen anbefaler ny sentrumsnær stasjonsplassering i Larvik, fremfor dagens lokasjon ved indre havn. Utfordringen ligger blant annet i å finne riktig plassering og trase gjennom byen og videre til Martineåsen tunnel.

Fremdrift i prosjektet
Prosjektgruppen skal legge fram en sluttrapport i våren 2013. Rapporten skal inneholde en vurdering av hvilke muligheter som finnes.  På vei til sluttmålet er det flere faser prosjektet skal igjennom.

Først skal interessentenes standpunkt samles og analyseres. Videre må de fysiske rammebetingelsene som grunnforhold, vegsystem og øvrig infrastruktur kartlegges. Når dette er på plass må det gjøres en vurdering av mulige korridorer for den nye jernbanen. Til slutt skal vi sitte igjen med en rapport som viser hvilke alternativer som er tilgjengelig og gjennomførbare.  Det konkluderes ikke med å  velge en løsning, da det først og fremst  mulighetene som kartlegges i denne prosessen.

For mer informasjon om prosjektet kontakt:

Prosjektleder Håkon Bratlien tlf. 916 56 276 e-post: hakon.bratlien@jbv.no
Kommunikasjonsrådgiver Trine K. Bratlie Evensen tlf. 930 89 550 e-post: trine.evensen@jbv.no
Prosjekteier Terje B. Grennes tlf. 916 50 262 e-psot: terje.grennes@jbv.no