Anbefaler dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn

Jernbaneverket anbefaler at den nye delen av Vestfoldbanen fra Farriseidet ved Larvik til Porsgrunn skal bygges med dobbeltspor. Banestrekningen er så langt planlagt og regulert som en enkeltsporet bane med to 900 meter lange kryssingsspor.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Dobbeltspor ved Sande på Vestfoldbanen. Nå planlegges det dobbelspor på hele Vestfoldbanen fra Drammen til Porsgrunn. Foto: Trine K. Bratlie Evensen

Enkeltspor gir ikke nødvendig kapasitet ved en sammenkobling med Sørlandsbanen, Jernbaneverket anbefaler derfor at strekningen skal bygges ut med to spor hele veien.

Fra enkelt til dobbelt
Bakgrunnen for endringen kom gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019 hvor Jernbaneverket av Samferdselsdepartementet ble bedt om å vurdere om det er mer hensiktsmessig å bygge hele eller deler av Farriseidet-Porsgrunn som dobbeltspor, som ledd i framtidig sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. 
 

Den etterfølgende utredningen fra Jernbaneverket konkluderte med at prosjektet bør gjennomføres som dobbeltsporet bane selv om det medfører en kostnadsøkning på nær 40%. Det er lite hensiktsmessig å bygge ett enkeltspor som ikke vil ha tilstrekkelig kapasitet til å takle fremtidig trafikkutvikling, nye togkonsepter og godstrafikk.

Farriseidet – Porsgrunn inngår i en mulig fremtidig høyhastighetskorridor, og det foreligger planer om en sammenkobling med Sørlandsbanen på sikt. Dette er ikke gjennomførbart dersom Farriseidet – Porsgrunn bygges med enkeltspor.

Uendret fremdrift
Selv om prosjektet nå legger dobbelspor til grunn for videre planlegging og utbygging av Farriseidet –Porsgrunn, vil det fortsatt være mulig med byggestart i 2011. Rådgiverkontrakt for regulerings- /detalj- og byggeplan ble lyst ut i juni og tilbudsfristen er 19.august.

Prosjektet er allerede i dialog med berørte kommuner og fylker for å omregulere til dobbeltspor. Det er utrykt stor vilje i alle leire for å få fortgang i prosessen.