Arkeologiske utgravinger ga mange funn

Etter tre sesonger og i overkant av 40 millioner kroner er nå de arkeologiske arbeidene avsluttet langs den nye jernbanetraseen mellom Farriseidet og Porsgrunn, men hva fant de egentlig?

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Stenøkser funnet ved Vallemyrene foto: KHM UiO
I henhold til Kulturminneloven er det lovpålagt å registrere og grave ut kulturminner ved store offentlige og private utbygginger. Det er den som bygger ut som må betale, derfor er det Jernbaneverket som må utføre de arkeologiske forundersøkelser og finansiere arkeologiske utgravinger for å få frigitt aktuelle områder til jernbaneutbygging.

Forundersøkelsene som ble utført langs den planlagte jernbanetraseen i 2008 -2010 avdekket flere steinalder lokasjoner. Totalt er det registrert 50 fredete kulturminner fra steinalderen. Alle funnstedene har vært undersøkt av kulturhistorisk museum fra Universitetet i Oslo i løpet av tre utgravingssesonger i perioden 2010-2012. På det meste var det 35 arkeologer inkludert studenter som var i sving i marka. I august 2011 ble det ekstra travelt da Jernbaneverket og kulturhistorisk museum inviterte til åpen dag på ett av utgravningsområdene. Folk gikk mann av huse og nær 500 personer var innom for å se arkeologene i arbeid denne dagen.

Interessante funn
Prosjektleder Per Persson ledet utgravingene for kulturhistorisk museum og han forteller at de har gjort mange interessante funn. Innerst i Langangfjorden ble det avdekket 13 steinalder boplasser og gjort mange tusen funn. Den eldste boplassen er over 10 000 år gammel, mens de yngste er ca. 5 000 år gamle.

Utgravingene har foregått ganske høyt i det kuperte terrenget, noe som kan fremstå som underlig når man vet at steinalderfolket hadde sine boplasser ved havkanten. Forklaringen er så enkelt som at havet den gangen var høyere enn nå. Landet har hevet seg etter hvert som isen forsvant, og boplassene har fulgt havhøyden etter hvert som landet har steget. Høyde over havet er derfor et hjelpemiddel vi benytter for å tidsfastsette steinalderboplassene i Oslofjordområdet, forklarer Persson.

Persson forteller at de også har funnet et par interessante boplasser ved Eidanger. På en av dem foregikk det en omfattende produksjon av steinøkser for ca. 7500 år siden. Dette vet de fordi det er funnet diverse avfall fra produksjonen, i tillegg til ferdige økseblader. Ved Eidanger kirke er det funnet en boplass som er ca. 9000 år gammel. Her ble det det funnet benrester fra fisk, sjøfugl og pattedyr (bl.a. sel). Benrestene er i følge Persson både matrester og rester fra redskap som for eksempel fiskekroker.

Benrester funnet ved Eidanger kirke. De største er bare 1 cm lange. Foto: KHM UiO
Overgang til jordbruk
Steinalderboplassene langs kystlinjen forsvant for ca. 4000 år siden, fra denne tiden er det funnet spor fra de første bøndene. Med jordbrukets inntog bosatte folk seg lenger inn i landet der de beste jordbruksområdene var.  Våre arkeologer har funnet spor av tidlig jodbruksbosetting ved Vallemyrene i Porsgrunn og ved Gunnarsrød innerst i Langangen, dette kan være spor fra de første bøndene i landet, sier Persson.

Jernalder ved Herregårdsbekken
I tillegg til steinalder- og jordbruksboplassene er det også gjort funn fra jernalderen. Ved Herregårdsbekken utenfor Porsgrunn er det funnet tre gravplasser fra 300-500 f. kr. Det er tre kremeringsgraver, hvor det er benyttet gravurner til benrestene. I to av gravene var det menn i alderen 40-59 år, mens i den tredje graven var det vanskelig å fastslå kjønn. Antageligvis er det en mann i alderen 20-39 år. Et interessant funn er at alle tre har hatt en form for benbetennelse og det kan ha vært arvelig. Gravplassene har vært del av et større gravfelt, og de kan ha tilhørt en gård forklarer Persson.

Klart for jernbane
Denne sommeren ble de arkeologiske arbeidene ferdigstilt og hele traseen er nå frigitt til jernbaneutbygging. Ved Herregårdsbekken har arbeidene med fremtidens jernbane kommet godt i gang, og i løpet av 2013 vil det være full aktivitet langs hele den nye traseen fra Farriseidet til Porsgrunn.