Bane NOR har fått konsesjon fra NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Bane NOR konsesjon for det elektriske anlegget mellom Hønefoss stasjon og Follum tømmerterminal.

Bane NOR-montører i arbeid med kontaktledning på Bergensbanen (illustrasjonsfoto). Foto: Ingunn Halvorsen

NVE har hatt søknaden ute på høring, og har nå gitt den nødvendige tillatelsen til å bygge og sette det elektriske anlegget i drift. Naboene til jernbanetraseen vil få et eget brev om konsesjonsvedtaket.

NVE er enig med Bane NOR i at den største konsekvensen av tiltaket er at jernbanestrekningen blir synligere enn før. Alt i alt vurderer direktoratet det slik at de positive sidene ved elektrifisering er større enn de negative. Blant annet vil transporten av tømmer og annet gods bli mer kostnadseffektiv og miljøvennlig, og støyen for naboene vil bli mindre.

På NVEs nettsider finnes både Bane NORs konsesjonssøknad og NVEs svar.