God progresjon på strekningen Hinna - Mariero

På befaring en kjølig februardag var det store endringer å se på strekningen Hinna - Mariero siden anleggsoppstart i mai 2008.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Turvei langs Gandsfjorden.Turveien fra Jåttåvågen til Vaulen brukes nå som anleggsvei i forbindelse med utbedring av undergangen i Hinnavågen og bygging av nye underganger på Hinna. Veien er fortsatt åpen for fotgjengere og syklister, men en skal være oppmerksom på kjøretøy som også bruker turveien.

Grunnarbeidene med det nye sporet er også kommet langt, og i den nye traseen er det lagt sviller på deler av strekningen. Det jobbes foreløpig kun med det nye sporet. Det gamle sporet skal også rustes opp; det vil si at gamle sviller og skinner skal byttes ut. Støy fra skinnegangen vil da bli ytterligere redusert. Dette arbeidet blir utført i en 6 måneders periode fra 15.april til 19.oktober hvor all togtrafikk innstilles.


Tilbake i sitt rette element
Det verneverdige naustet ved Hindal Gård er nå flyttet og under rekonstruksjon like ved vannkanten. Naustet ble bygget på 1800 tallet og var plassert som naturlig var, helt til sjøen. Sjøen har fra gammelt av vært en viktig atkomst vei til Hindal. Da Jærbanen ble bygget i årene rundt 1878, ble viken med naustet avskåret fra sjøen. Endelig, kan man vel si, er naustet tilbake i sitt rette element!

Ny trasé på Mariero
På Mariero begynner den nye traseen til dobbeltsporet å ta form. Parallelt med sporet bygges turveien, og det er ikke vanskelig å se for seg hvilke flott turmuligheter dette vil bli når alt er ferdig i løpet av 2009. Turveien vil få belysning og fast dekke.

Verneverdig naust ved Hindal gård er flyttet.      Turvei på Mariero en kald februar dag.