Vellykket statsrådsbesøk på Vålåsjø

Tirsdag 29. juni besøkte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa Jernbaneverkets utbyggingsprosjekt på Vålåsjø i Dovre kommune. Besøket startet med nykokt kaffe, hjemmebakt kringle og en orientering om jernbanestrekningen og utbyggingsprosjektet i Dovregubbens hall før delegasjonen befarte anlegget i et fantastisk sommervær.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ønskes velkommen til Dovregubbbens hall av Jernbaneverkets prosjektsjef Jon Brede Dukan. (Foto: Hilde Lillejord/JBV)Regional plan og utviklingsdirektør Anne Skolmli innledet med å orientere om de vedlikeholds og investeringstiltak Jernbaneverket har utført og skal utføre på strekningen mellom Dombås og Kongsvoll.

 – Arbeidet med å oppgradere strekningen er godt i gang, fortalte Skolmli. I 2009 ble det skiftet ut skinner, sviller og pukk for 90 millioner på strekningen. Dette var statlige tiltaksmidler. Det er på vedlikeholdsbudsjettet for 2010 avsatt samme sum til å fortsette oppgraderingen av strekningen.

 – Med helhetlig planlegging kan vedlikeholdsmidler og investeringsmidler sammen gi et løft for hele strekningen, avsluttet Skolmli før hun slapp til prosjektleder Esad Karahasan
som orienterte om status for kryssingssporprosjektet på Vålåsjø.

 Anleggsarbeidene i rute
Prosjektleder Esad Karahasan (t.v) orienterer samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og resten av delegasjonen om byggeprosjektet. (Foto: Hilde Lillejord/JBV)– Anleggsarbeidene på Vålåsjø startet i mai, og allerede nå er omtrent halvparten av grunnarbeidene unnagjort, forteller en godt fornøyd prosjektleder.

Brødrene Gjermundshaug Anlegg AS som utfører grunnarbeidene, la tidligere i juni inn en undergang som skal sikre Jernbaneverkets driftspersonale, hytteeiere og turgåere trygg adkomst til den andre siden av sporet.

Entreprenøren skal i tillegg anlegge underbygging og overbygging til det 700 meter lange kryssingssporet samt bygge en vei til drift og vedlikehold av sporet. Det skal også bygges fundamenter og føringsveier til jernbanetekniske entrepriser.

Jernbaneverket ivaretar miljøet
Vålåsjø ligger på et høyfjellsområde med sårbar natur, verdifullt dyreliv og kulturlandskap, og prosjektet legger stor vekt på å ivareta naturen og miljøet på Dovrefjell.

– Vi har hatt fokus på miljøet helt fra tidlig i planfasen og det kommer vi til å ha helt til entreprenørene og deres anleggsmaskiner er pakket bort, fortalte sikkerhetsrådgiver Anne-Lise Bratsberg.  På bakgrunn av miljøtekniske undersøkelser og prosjektets konsekvensutredning ble det i planfasen utarbeidet et miljøprogram for prosjektet hvor miljøaspekter ble kartlagt, og hvor det framgår hva som skal ivaretas i ulike faser. 

Det er også utarbeidet et eget miljøoppfølgingsprogram (MOP) for anleggsfasen. For å bevare vegetasjonen i området og å unngå unødvendig transport av masser tas eksisterende masser vare på og gjenbrukes. Like utenfor anleggsområdet, ved Liseter, ligger det ei myr som skal bevares, og vannstanden i myra overvåkes derfor kontinuerlig. For å unngå forurensning av grunnen er det utarbeidet rutiner for sikring av drivstofftanker og påfylling av drivstoff på anleggsmaskinene. I tillegg til dette har Jernbaneverket bidratt med 240 000 kroner til et forskningsprosjekt hvor villreinens arealbruk i Snøhetta villreinområde kartlegges.

En ny undergang som skal sikre Jernbaneverkets driftspersonale, hytteeiere og turgåere trygg adkomst til den andre siden av sporet ble lagt inn helga 12.-13. juni. (Foto: Hilde Lillejord/JBV)
Strålende fornøyd delegasjon

Statsråden ga i likhet med resten av delegasjonen som blant annet besto av ordfører Bengt Fasteraune, regionsjef Ole Aasaaren og rådmann Lars Innset i Dovre kommune, inntrykk av at de var godt fornøyd med orienteringen og befaringen.

Statsråden viste også stor interesse for de utfordringer Jernbaneverket har i forhold til bygging av innvendig sikringsanlegg på kryssingsspor, og til tross for stramt program tok hun seg tid til å ta den vakre stasjonsbygningen i nærmere øyesyn.

Dovre kommune planlegger å bygge sykkelvei i de vakre omgivelsene på Dovrefjell. (Foto: Hilde Lillejord/JBV)Godt samarbeid med Dovre kommune
– Samarbeidet med Dovre kommune har vært godt helt fra starten av prosjektet, forteller prosjektleder Esad Karahasan. – Kommunen har vært positive til prosjektet, reguleringsprosessen gikk fint og nå planlegger kommunen å bygge en sykkelvei i dette området.

Dette bekreftes av plan- og utviklingssjef i Dovre kommune, Inge Angård. – Dovre kommune er veldig positive til Jernbaneverkets innsats på Dovrefjell, og vi ønsker nå å bygge en sykkelvei over Dovrefjell, fra Dombås i sør til Hjerkinn i nord. Arbeidet med reguleringsplan er igangsatt og vi tar sikte på å avslutte prosessen i løpet av 2010.

– Dovre kommune har igjennom sin økonomiplan avsatt midler til sykkelveien i budsjettet fram til 2015, men gjennomføringen av prosjektet avhenger også av eksterne midler, forteller Angård.