ECO Bygg utfører grunnarbeidene på Ualand

Mandag 22. mars inngikk Jernbaneverket kontrakt med entreprenørfirmaet ECO Bygg AS om utførelse grunnarbeider og konstruksjoner på Ualand kryssingsspor.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Eksisterende kryssingsspor på Ualand stasjon på Sørlandsbanen skal forlenges til ca 700 meter (Foto: Jernbaneverket).

Eksisterende kryssingsspor på Ualand stasjon på Sørlandsbanen som i dag er 407 meter, skal forlenges med ca 300 meter i retning Kristiansand. Dette vil gi økt kapasitet og økt fleksibilitet i trafikkavviklingen på strekningen mellom Kristiansand og Stavanger.

Entreprisen omfatter grunnarbeider og konstruksjoner i forbindelse med utvidelsen av kryssingssporet. I tillegg omfatter entreprisen blant annet etablering av ny overgangsbru for den kommunale vegen over jernbanesporet og fundamenter for ulike jernbanetekniske installasjoner. ECO Bygg AS skal i tillegg etablere en 200 meter lang støyskjerm mot jernbanesporet samt utføre støydempingstiltak på berørte boliger.

Dårlige grunnforhold og dårlig fundamentering av eksisterende hovedspor vil medføre omfattende spuntarbeider for stabilisering i anleggsperioden.

De jernbanetekniske arbeidene er delt inn i to entrepriser. De forberedende jernbanetekniske arbeidene utføres av Jernbaneverket Drift, med bistand fra Baneservice til etablering av KL-fundamenter. Entreprenør for de øvrige jernbanetekniske arbeidene er ikke avklart.

Grunnarbeidene starter opp umiddelbart etter påske, og de skal ferdigstilles innen 20. oktober i år.