Samarbeid om trafikksikkerhet

Prosjektet Gevingåsen jernbanetunnel har brukt vinteren til å løse de trafikale problemstillingene som oppstår i forbindelse med utbyggingen. Et samarbeid mellom nærmiljøet, Statens Vegvesen, politiet og Jernbaneverket ender nå opp i løsninger som skal ta hånd om spesielt de yngste trafikantene i området.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det blir noe mer tungtrafikk på Fylkesveg 950 mellom Muruvik og Værnes i forbindelse med massetransporten, men økningen betyr bare 2 prosent økning i antall biler. Foto: Stig HerjuauneTrafikkforum Gevingåsen har vært i virksomhet siden i fjor vår. Mandatet til gruppen har vært å definere trafikkmessige utfordinger både under og etter anlegget. Trafikkforum har også fått muligheten til å spille inn mulige løsninger.

Sammensatt
Det er nedsatt underutvalg som drives av velforeningene på Hell, i Muruvik og i Hommelvik. Utvalgene velger en representant hver til TrafikkForum. Der sitter i tillegg representanter fra lensmannskontorene i Malvik og Stjørdal, Statens Vegvesen i Nord- og Sør-Trøndelag, samt formennene i Trafikksikkerhetsutvalgene i de to kommunene.

Forumet er en frittstående interesseorganisasjon som får driftsstøtte av prosjektet Gevingåsen jernbanetunnel.

Beskjeden trafikkøkning
Hovedutfordringene i det trafikale bildet er massetransporten, samt skolevegen tett inntil kulverten som skal bygges i Hommelvik.

Det blir mellom 350 000 og 400 000 m3 sprengt masse som skal fraktes til Trondheim Lufthavn Værnes på Fylkesveg 950. Tall fra Statens vegvesen sier at massetransporten kun utgjør en trafikkøkning på to prosent. Imidlertid anser prosjektet, at selv om økningen i trafikk er beskjeden, vil det økte antallet tunge kjøretøyer kreve at det gjøres en del tiltak, spesielt rettet mot de deler av traseen hvor det ferdes skolebarn.

Sikkerhetskrav
Statens vegvesen har definert krav i forhold til forskjellige sikkerhetstiltak langs hele prosjektets lengde fra Hommelvik til Hell. Disse påleggene, samt en del andre forslag til løsninger, blir tatt opp i møte med Trafikkforum i midten av mars.

De gjenstående månedene før anleggstrafikken starter opp for fullt, skal brukes til å finjustere og gjennomføre de forskjellige tiltakene. Målet er at det skal være enighet om dette innen utgangen av april.