SBV-Consult registrerer eiendommer

Firmaet SBV-Consult har fått kontrakten om tilstandsregistrering av eiendommer i forbindelse med utbygging av Gevingåsen jernbanetunnel. Firmaet vil besøke husstander i Hommelvik, Muruvik og Hell for å registrere den tekniske tilstanden på bygninger og eiendom.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

SBV-Consult benytter i utgangspunktet videokamera for å dokumentere tilstanden.Videobesiktigelse vil si en registrering av tilstand på eiendommen i forkant av anleggsarbeider som sprengning, peling/spunting og graving. Besiktigelsen foretas med digitalt videokamera.

Hensikt
Det er når en nabo mener at anleggsarbeidene kan ha forårsaket skader på eiendommen at det blir bruk for dokumentasjon på den tekniske tilstanden. For å lette skadebehandlingen er det svært fordelaktig for begge parter å foreta en besiktigelse før anleggsarbeidene settes i gang.

Dokumentasjonen har til hensikt å avdekke nå-tilstanden på naboeiendommenes bygninger. I mange tilfeller kan det også være aktuelt å dokumentere vegetasjon, murer, gjerder, veg og/eller fortau.

Vurdering av skader
Omfang av besiktigelsen på hver enkelt eiendom vil være avhengig av avstand til anleggsområdet, grunnforhold, materialbruk o.l. Alle synlige skader som sprekker, riss, fuktighet og skjevheter blir registrert.

Dersom det kommer inn klager, vil Jernbaneverket foreta en skadevurdering. Dokumentasjonen i form av videobesiktigelse gir da et godt utgangspunkt for en skadevurdering ved at innmeldte skader kan sammenlignes med videoopptaket fra besiktigelsen.

Legitimasjon
SBV-Consult vil begynne arbeidet i Muruvik og på Hell i løpet av våren. Jernbaneverket sender på forhånd ut brev til de naboer som vil få slikt besøk. Vi ber naboer om å være vaktsomme med hvem som slippes inn i boligen, og de ansatte fra SBV-Consult vil bære identifikasjonspapirer. Hvis det er tvil om identiteten, ber vi om at det tas kontakt med nabokontakten i Gevingåsen-prosjektet.

Personopplysningsloven
Tidligere ble videobesiktigelse ansett som konsesjonspliktig av Datatilsynet, og SBV-Consult hadde konsesjon fra Datatilsynet. Etter at den nye Personopplysningsloven trådte i kraft i 2001 ble dette endret.

Selve videoopptakene blir ikke lenger ansett som behandling av personopplysninger, så lenge videoopptakene ikke inneholder personer som kan gjenkjennes eller identifiseres, og faller således utenfor lovens virkeområde.

SBV-Consult har allikevel valgt å anse videoopptakene som tas under besiktigelse som behandling av personopplysninger, og firmaet forholder seg derfor til Personopplysningsloven.

Dette innebærer at Jernbaneverket som oppdragsgiver i utgangspunktet kun får tilgang til opptak dersom eier melder om en skade. Andre får kun tilgang dersom eier gir sin tillatelse.

 Dersom Jernbaneverket ønsker tilgang til opptak, skal dette avklares før besiktigelse finner sted, slik at eier blir informert om dette.  

I tillegg til videoopptakene utarbeider og oppbevarer SBV-Consult opplysninger om eiere av bygninger som blir besiktiget, et såkalt kunderegister. Dette blir ansett som behandling av personopplysninger, og reglene i personopplysningsloven må følges, men behandlingen er unntatt meldeplikt, jfr. personopplysningsloven § 7-7.