Miljøtiltak på Hell

Beboere på Hell har bedt Jernbaneverket om en utredning av hva som gjøres for å dempe ulempene som naturlig vil oppstå grunnet utbyggingen av Gevingåsen tunnel. Her presenteres vårt svar om tiltak som planlegges på Hell.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Hell stasjon. (Foto: Njål Svingheim)I forbindelse med anleggsfasen til jernbaneanlegget ”Gevingåsen tunnel” har utbygger vedtatt å gjøre en del tiltak med hensyn til trafikksikkerhet, støy, støv og miljø forøvrig. Her vil vi redegjøre for både tiltak og holdninger i forhold til dette.

Generelt
Jernbaneverket vil som profesjonell utbygger sørge for at alle lover, regler og offentlige krav som stilles til gjennomføring av anlegget blir ivaretatt, herunder også det ytre miljø. Ytre miljø er et av prosjektets viktigste fokusområde.

Det er utarbeidet et eget miljøoppfølgingsprogram for dette prosjektet som beskriver hvordan alle forhold til ytre miljø skal ivaretas gjennom planlegging og utførelse av anlegget, herunder bl.a. støy, støv og trafikkforhold.

Miljøoppfølgingsprogrammet beskriver miljøkrav som skal ivaretas, hvordan tiltak skal utarbeides, hvordan tiltak skal følges opp og dokumenteres, og hvem som har ansvar for de ulike prosesser.

Jernbaneverket vil søke å legge listen høyt i forhold til samarbeid og informasjon overfor berørte naboer.    

Trafikksikkerhet
Det er slik at det i vinter ble klart at AVINOR selv tar over den delen av prosjektet som handler om å transportere steinmasser fra mellomlager og til Trondheim Lufthavn Værnes. I praksis betyr det at AVINOR vil ha egen byggeleder på transport, som vil samarbeide tett opp mot prosjektledelsen for Gevingåsen tunnel. Dette betyr videre at det fortsatt er Jernbaneverket som har hånd om helheten, mens AVINOR vil ha den daglige kontakten og styringen av transporten.

I forkant av dette har JBV kommunisert med Statens Vegvesen (SVV) for å finne hvilke holdninger de har til transporten. Som tidligere meddelt har de synliggjort krav i forhold til tiltak i Malvik-krysset, samtidig som de ønsker å diskutere behovet for flytting av leskuret ved Fv 950. I tillegg har de redegjort nøye for hvorfor de overhodet ikke ønsker massetransport på E-6.

I dialogen med SVV har vi også kommet til at vi vil forsterke brøyting og strøing vinterstid på strekningen Muruvik – Værnes. Dette gjelder selvsagt i de tidsperioder hvor massetransporten kjører på veien (altså fra 07-22 på hverdager og fra 07-17 på lørdager).

Det gjenstår nå en avgjørelse fra vegvesenet hvorvidt de ønsker å redusere hastigheten ytterligere på strekningen Gevingåsen – Muruvik.

Vi har tilbudt beboerne på Hell å stanse massetransporten en halv time på morgenen, og en halv time på ettermiddagen. Dette for at skolebarna skal kunne nytte muligheten til å bruke veiene med minst mulig trafikk når de går til og fra skolen. Vi avventer nå innspill fra Underutvalg Hell i TrafikkForum på konkrete tidspunkter hvor det er ønskelig å stanse trafikken. Det er viktig at dette blir spilt inn før midten av april i år, da vi enda har mulighet til å få tidene med i kontrakten med aktuell entreprenør.

Vi har ansett trafikksikkerheten til barna som bor på Hell stasjon for spesielt utfordrende. Vi har derfor gått i dialog med foreldrene, og kommet til løsninger som begge parter finner tilfredsstillende. Dette innebærer skjerming mot massetransportvei, opplyst kryssing av denne veien, samt en form for varsling av kjøretøyer ved kryssing.

For å bidra til sikrere forhold for de myke trafikantene i boligfeltet på ”Hell-flata”, og i adkomsten til stasjonen, har prosjektet vedtatt å montere veglys i Øyveien, fra Malvikkrysset til Hellsaga. Videre blir det veglys i veien fra Øyveien og inn til stasjonsområdet. Som sagt ovenfor planlegger vi også å montere en form for trafikklys hvor denne veien møter massetransporten. Fotgjengeren trenger bare å trykke på en knapp for å gi varsel til sjåførene fra begge sider om at det er myk trafikant på vei.

Oppunder oppstart av transporten vil vi også gjøre kommunikative tiltak for at spesielt den yngre garde skal lære seg å bruke veiene slik de er tiltenkt.

Anleggsveien skal i hovedsak være hovedåre for all steintransport. For kortere perioder må man påregne annen transport til anlegget på Øyveien. Vi vil internt oppfordre til at flest mulig av våre brukere benytter anleggsveien.

Det kan være aktuelt for AVINOR å foreta noe massetransport nattes tid. Bakgrunnen for dette er restriksjoner i forhold til flytrafikk. Hvis dette skulle gjennomføres, vil vi sørge for at denne transporten kun skjer fra Muruvik. Det vil si at transporten går over Fv 950.

Vi vet enda ikke om det blir behov for slik transport, men i så fall vil prosjektet søke kommunen om tillatelse, og vi vil informere naboer i god tid.

Støv
I utgangspunktet mener vi å ha funnet løsninger som vil dempe støvplagen betraktelig;

For det første vil massetransportveien bli asfaltert, noe som på tørre sommerdager vil føre til langt mindre støv enn med grusvei.

Videre forlanger vi at entreprenøren vasker dekk og biler ved behov. Ut over dette, har vi avtalt med tilgrensende naboer mellom Hell stasjon og Malvikkrysset, at vi vil montere plankegjerder som også vil kunne dempe eventuell støvplage en del.

Ved behov vil steinmassene bli vannet på mellomlager. Massetransportveien vil også kunne bli kostet, om vi finner at det er særskilt behov for det.

Vår miljøansvarlig i prosjektet, vil personlig følge opp utfordringen med både støy og støv. Vi oppfordrer naboer til å varsle nabokontakten om det skulle dukke opp ekstra belastninger med henblikk på dette. Miljøansvarlige vil da bli satt på saken.

Støy
Vi har ansett som vårt ansvar å bidra til støydemping mot de nærmeste naboene i forhold til den nye anleggsveien vi etablerer. Annen trafikk fra vår side vil foregå på veier som allerede er etablerte.

På strekningen Hellsaga – Malvikkrysset vil prosjektet montere betongelementer som skal dempe hjulstøy. Elementene vil bli plassert på ”skulderen” på den midlertidige veien for å få mest mulig nytte av dempingstiltaket.

Oppe på disse elementene vil vi montere et plankegjerde, med tanke på støv.

Friluftsområdet
Adgangen til friluftsområdet er en utfordring vi jobber med akkurat nå. Det er flere mulige løsninger, noen mer utfordrende enn andre.

Målet er at vi skal få til en ordning som opprettholder sikkerheten for denne trafikken. Vi ønsker å komme tilbake med informasjon om hvordan vi tenker å løse nettopp denne problemstillingen.

Husregistrering
Det er inngått kontrakt med et konsulentfirma for tilstandsregistrering av boliger nært anlegget. Dette for å ha dokumentasjon på tilstand før anlegget starter i tilfelle det skulle oppstå skader.

Jernbaneverket har ikke ansett husene langs anleggsveien som aktuelle hus å tilstandsregistrere. Men vi velger likevel å gjøre det, siden det har vært et ønske om det fra Hell Vel.

Utvalgte boliger/eiendommer på Hell må derfor påregne besøk av firmaet som har fått i oppdrag å video-registrere boligene vi har vurdert som aktuelle for slik registrering.

Dette firmaet vil filme aktuelle boliger både inne og ute. Det er et poeng at dette gjøres så nært opp til anleggstart som mulig, samt at det er minst mulig snø på eiendommen når dette gjennomføres.

Vi håper dette gir en nærmere innsikt i hvordan vi har tenkt å gjennomføre trafikk- og miljøtiltakene i forhold til anlegget.

Vi mener vi med dette har tatt nærmiljøet på Hell på alvor og har funnet fram til tiltak som vil være med på å gjøre hverdagen for naboene sikrere og bedre, når vi tross alt skal drive et tunnelanlegg i nærheten.