Rehabilitering ved Blommenholm stasjon

Vi er nå i gang med rehabiliteringsarbeider av undergangen ved Blommenholm stasjon. Mange har spurt oss hvorfor det ikke blir gjort mer omfattende tiltak nå mens togene står.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Rehabiliteringsarbeider av undergangen ved Blommenholm stasjon (foto: Gro Elden).

Tiltakene som gjøres på undergangen ved Blommenholm stasjon er reparasjoner med sikte på å kunne gjenåpne stasjonen etter stengningsperioden. En tilstandsrapport viste at undergangen var i så dårlig forfatning at en måtte iverksette tiltak på dens bærende systemer.

Vi skal fjerne takplate på eksisterende undergang og støpe ny, samt betongrehabilitere gulv og vegger. Ny drenering skal også på plass. Videre skal vi montere ny belysning i undergangen og i trapperom, frese ut sklisikring i trappetrinn, etablere kontrastmerking på trappeneser. Vi skal erstatte rampene i trappene, og bytte ut håndløperne der den er dårlig. Det blir også satt opp en monitor i hver inngang.

Universell utforming
Jernbaneverket har 338 stasjoner fordelt over hele landet, og stasjonene er bygd til ulike tider og etter tidens ulike krav. Mange stasjoner må derfor gjennom en større ombygging dersom vi skal oppnå universell utforming. Dessverre gjorde prioritering av de begrensede ressursene vi får over statsbudsjettet til stasjonstiltak at ytterligere tiltak på Blommenholm stasjon ikke kunne utføres.

Vi vurderte om tiltak for å bedre tilgjengeligheten ved Blommenholm stasjon kunne gjøres i perioden mens togene står. Ved utredningen av ulike alternativ for stasjonen ble det klart at dette ville bli langt mer komplisert og betydelig dyrere enn tidligere antatt, og vi hadde ikke nok midler i denne omgang. Dette er vi den første til å beklage. Likevel mener vi at beslutningen var riktig. En prioritering av Blommenholm hadde gjort at andre stasjoner med større trafikkgrunnlag ikke kunne oppgraderes.

Jernbaneverket bruker betydelige ressurser innenfor tilgjengelighet for alle brukergrupper, men vi prioriterer tiltak på stasjoner med mye trafikk og knutepunktfunksjon. I tillegg ser vi på helheten i tilgjengeligheten på strekninger under ett, slik at vi får best mulig effekt av tiltakene. Totalt sett kommer stasjonene på den indre delen av Drammenbanen godt ut. Skøyen, Lysaker, Sandvika, Stabekk og Høvik har allerede godt tilgjengelighet for alle brukergrupper, eller vil få dette i løpet av 2014.

Stort etterslep
Etterslepet for tilgjengelighet for alle brukergrupper ved landets togstasjoner er stort. I en kartlegging utført i 2012 ble det klart at hele 2/3 av våre stasjoner har status som “ikke tilrettelagt”. Blommenholm er en av disse. Jernbaneverket har et godt samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner i vårt arbeid med universell utforming. I et samarbeidsforum der også togselskapene er representert er det enighet om at en bør prioritere stasjoner med mye trafikk eller knutepunktfunksjon i fordelingen av de økonomiske rammene satt i statsbudsjettet.
 
Arbeidene med undergangen ved Blommenholm gjøres for å forlenge levetiden (foto: Gro Elden).