Ny støyberegning klar

På bakgrunn av mange spørsmål om støy og støytiltak som har kommet fra beboere langs Drammenbanen mellom Lysaker og Sandvika, har Jernbaneverket gjennomført en ekstraordinær støyberegning for denne strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Denne beregningen gjelder framtidig driftssituasjon på Drammenbanen mellom Lysaker og Sandvika når vende- og hensettingsanlegget på Høvik stasjon tas i bruk.

Det har gått ut et brev til beboere nær jernbanelinjen som orienterer om resultatene av beregningen. Beregningene viser at ingen av boligene langs strekningen vil får et utendørs støynivå som ligger i rød sone (70 dB). Brevet ligger tilgjengelig i høyre spalte. Du kan også lese mer om Jernbaneverkets arbeid med støy og se resultatene fra støybergningene på: www.jernbaneverket.no/stoy

Som en offentlig etat følger Jernbaneverket gjeldene regelverk for støytiltak og tilstreber lik behandling på landsbasis. Jernbaneverket kan ikke på eget grunnlag fatte vedtak om omfattende støytiltak uten at dette er hjemlet i lovverket eller forankret gjennom politiske vedtak og bevilgninger.

Det utføres jevnlig støyberegninger for bygninger som ligger nær jernbanen i Norge. Den siste nasjonale beregningen ble utført i 2012. Nå foreligger altså en ekstraordinær beregning for strekningen mellom Lysaker og Sandvika.

Hvilket lovverk gjelder?
Bakgrunnen for støytiltakene ved Høvik stasjon er et krav som er nedfelt i reguleringsplanen for utbyggingen av stasjonen. Høvik stasjon er et helt nytt anlegg der bruken er vesentlig endret sammenlignet med tidligere. Det genereres mye mer støy inne på stasjonsområdet i forbindelse med oppbremsing, sporveksling og aktivitet ved vende- og hensettingsanlegget, enn på resten av strekningen mellom Lysaker og Sandvika.

I likhet med de fleste andre jernbanestrekninger i Norge, er det for denne strekningen forurensingslovens paragraf 5 som regulerer krav om støytiltak. Her stilles det krav til at innendørs støy i helårsboliger ikke skal overstige 42 dB tidsmidlet lydnivå fordelt på hele døgnet. For boliger som ligger nær Høvik stasjon stilles det i reguleringsplanen krav til maksgrenser for både innendørs- og utendørs støynivå, og grenseverdiene er lavere her enn på resten av strekningen.

Jernbaneverket har rehabilitert strekningen mellom Lysaker og Sandvika. Foto: Jernbaneverket.Ved bygging av nye eiendommer langs en jernbanestrekning stilles det særskilte krav til utbygger om støytiltak, og ofte er det begrensninger på utbygging i de mest utsatte områdene (såkalt rød eller gul støysone). Dette gjelder imidlertid ikke for eksisterende bygningsmasse.

Lovverket skal beskytte den enkelte mot helsefarlig støy. Det er mange i Norge som bor støyutsatt til som følge av veitrafikk, jernbane eller flytrafikk, noe som ofte er en konsekvens av en økende fortetting av boligmassen rundt de store byene.  Tomter nær knutepunkt som er tilgjengelige for utbygging er gjerne noe mer støyutsatt enn der det har vært bygget tidligere. Derfor er det naturlig at det stilles strengere krav til ny boligmasse.

Hvorfor støyberegninger og ikke målinger?
Det utføres jevnlig beregninger av støynivået for de over 300 000 bygningene som ligger nær jernbanen i Norge. Den siste støyberegningen ble utført i 2012. Grunnen til at det gjøres beregninger og ikke målinger, er at dette gir mer pålitelige resultater. Variasjoner i vær, bakgrunnsstøy, hastighet og andre forhold som ville påvirket fysiske målinger, blir dermed eliminert.

I høst vil Jernbaneverket gjøre nye, særskilte beregninger for den strekningen på Drammenbanen hvor det nå utføres fornyelsesarbeider (Lysaker-Sandvika). Målet er at beregningene skal være gjort innen trafikken gjenopptas på strekningen. De nye beregningene vil ta hensyn til endringene i bl.a. trafikkmengden på banen, og Jernbaneverket vil bruke dette som utgangspunkt for å vurdere grunnlaget for eventuelle støytiltak på strekningen. Dersom beregningene viser at noen boliger på strekningen har et innendørs støynivå som overstiger 42 dB tidsmidlet lydnivå fordelt på hele døgnet, vil disse boligene bli befart for å vurdere behov for støytiltak.

Har du flere spørsmål angående støy anbefaler vi å lese Jernbaneverkets støybrosjyre (pdf).