Ny runde om støyskjerming langs Markalleen

Fylkesmannen har opphevet Bærum kommunes vedtak om krav til ytterligere støyskjerming fra Høvik stasjon mot Markalleen. Planutvalgets vilkår for innvilgelse av dispensasjon fra støybestemmelsene er mangelfullt begrunnet,i følge fylkesmannen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vedtaket fra fylkesmannen betyr at bygningssjefens opprinnelige vedtak fra den 15. november i fjor, der dispensasjon fra støyforskriftene i reguleringsplanen ble gitt, fortsatt gjelder. En naboklage på dette vedtaket må dermed behandles på nytt av kommunen. Jernbaneverket håper nå på rask saksbehandling slik at nødvendige støytiltak kan komme på plass i god tid før togtrafikken settes i drift i andre kvartal 2015.

For en fullstendig oversikt i saken les: “Støyskjerming ved Høvik stasjon”.


Tilfredsstiller ikke saksbehandlingskrav
Fylkesmannen har opphevet planutvalgets vedtak fordi utvalget ikke har begrunnet de vilkår som stilles for innvilgelse av dispensasjonssøknaden, og dermed ikke oppfylt kravene til saksbehandling.

- “Det er fylkesmannens vurdering at kommunens begrunnelse ikke tilfredsstiller kravene i forvaltningsloven paragraf 25. Begrunnelsen etterlater seg tvil om vedtaket er basert på en forsvarlig avveining av alle relevante hensyn i saken, og særlig med hensyn til spørsmålet om vilkårene er saklige og forholdsmessige”, sier fylkesmannen i sitt brev til kommunen.

Vilkår må være forholdsmessige
Fylkesmannen mener vilkårene for å innvilge dispensasjon fra støykravene i reguleringsplanen er oppfylt ved at fordelene er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Plan og bygningsloven (§19.2) slår fast at bygningsmyndighetene har rett til å sette vilkår ved en slik dispensasjon.

- “Hvor langt bygningsmyndighetene kan gå når de setter vilkår vil måtte bero på en konkret vurdering, hvor vilkåret for det første må stå i en saklig sammenheng med det som det er gitt dispensasjon fra. For det andre må vilkåret ikke være uforholdsmessig”, skriver fylkesmannen i sitt vedtak.

Det er fortsatt uklart når støyskjermen langs Markalleen kommer på plass. Saken må til ny behandling i kommunen. (Foto: Gro Elden).