Markalleen stenges i anleggsperioden

Under anleggsarbeidene på Høvik stasjon fra april 2013 til desember 2014, blir Markalleen stengt for gjennomkjøring litt øst for eksisterende ruhstidsbom. Gang- og sykkeltrafikken forbi Høvik stasjon skal opprettholdes i hele perioden.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

- Dette betyr at kjøreadkomst til og fra eiendommene i Markalleen kun vil være østfra, via Strand. For gående og syklende vil vi legge til rette en midlertidig adkomst mellom Markalleen og Høviksvingen, opplyser delprosjektleder Alf-Tore Angelsen i Jernbaneverket.

- Naboer har også uttrykt bekymring for anleggstrafikk i Markalleen, men jeg understreker at hovedtyngden av trafikk i forbindelse med anlegget skal bruke avkjørselen fra E18 og dermed unngå boligområdene.

- Dette inkluderer også trafikken til og fra entreprenørens riggområde. Dog kan vi ikke helt unngå anleggstrafikk i bl.a. Markalleen fordi det skal bygges ny støttemur samt gjøres arbeider på sporområdet på hele strekningen mellom Høvik og Stabekk, sier Angelsen.

- Et unntak blir en periode i fellesferien 2014, da avkjøringsrampa fra E18 planlegges stengt i fire uker på grunn av arbeidene.    Dette er en situasjon som vi vil planlegge nøye for å minimere ulempene, legger han til.

- Anleggsarbeidene vil tidvis også påvirke kjørearealet på rampa fra E18 og opp til Høviksvingen, samt brua over jernbanen. Dette gir redusert kapasitet, og det planlegges tiltak for å få best mulig flyt i trafikken i disse periodene.

- Jernbaneverket og Statens vegvesen er opptatt av at anleggsgjennomføringen ikke skal føre til trafikkfarlige situasjoner og unødige ulemper for lokaltrafikken i området. Blant annet vil vi holde egne samarbeidsmøter hvor vi involverer berørte etater og følger opp dette viktige temaet nøye, forteller Angelsen.

Arbeidene med ombygging av Høvik stasjon starter i april 2013, og den nye stasjonen tas i bruk i desember 2014. Alle arbeider skal være ferdig sommeren 2015.