Ingen planendringer på Høvik

Under behandlingen av ny reguleringsplan for Høvik stasjon sommeren 2012, valgte Statens vegvesen og Jernbaneverket å trekke planforslaget. Dermed skal stasjonen bygges etter den reguleringsplanen som er vedtatt tidligere.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Reguleringsplan for ombyggingen av Høvik stasjon ble vedtatt av Bærum kommunestyre 30. mars 2011. I ettertid har imidlertid Statens vegvesen ønsket å endre denne planen bl.a. for å oppnå en bedre lokal tilpasning til alle aktuelle alternativer for framtidig utbygging av ny E18 forbi Høvik.

Våren 2012 ble det derfor lagt fram forslag til en ny reguleringsplan, som bl.a. innebar at dagens vegbru over sporene, i likhet med dagens vegbru over E18, skulle rives og erstattes med nye bruer. I anleggsperioden på snaue to år skulle biltrafikken som vanligvis benytter avkjørselen fra E18 og brua på Høvik, henvises til andre veger i Bærum.

Ingen konsekvenser for framdriften
- Kommunepolitikerne i Bærum gikk imidlertid i mot dette og krevde bygging av ei midlertidig kjørebru i anleggsperioden. Siden dette ville være umulig å gjennomføre uten store konsekvenser for framdrift og kostnader, valgte Vegvesenet og Jernbaneverket å trekke planen, forteller prosjektdirektør Erik Nilssen i Jernbaneverket.

- Dette betyr at dagens vegbru beholdes, men at den oppgraderes med bl.a. bredere fortau. For selve stasjonsområdet var det kun mindre forskjeller mellom den vedtatte reguleringsplanen og det planforslaget som ble trukket tilbake. Framdriften for ombyggingen av stasjonen påvirkes derfor ikke, opplyser Nilssen.

- Hovedhensikten med planforslaget som ble trukket var å optimalisere lokalvegnettet og busstraseen forbi Høvik med tanke på framtidig utbygging av E18, samt frigjøre arealer til kommunal utvikling, supplerer Knut Gløersen, som er prosjektleder i Statens vegvesen for E18-utbyggingen.

- Selv om planen vi går tilbake til ikke er like god, er det likevel trygge og funksjonelle løsninger som nå bygges. Og noen kjepper i hjulene for E18-utbyggingen innebærer dette ikke, understreker Gløersen.

Viktig for bedre togtilbud
- Ombyggingen av Høvik stasjon er en sentral forutsetning for innføringen av nye grunnruter, og vi er avhengige av å starte arbeidene våren 2013 slik at ny stasjon kan tas i bruk før den nye rutemodellen innføres i desember 2014. De nye grunnrutene vil gi store deler av Østlandsområdet et kraftig forbedret togtilbud, understreker Erik Nilssen.

Dagens stasjonsområde skal bygges helt om og stasjonsbygningen rives. Totalt blir det fem spor ved stasjonen.  De tre sporene i midten skal brukes til vending, deling og hensetting av tog, mens sporene på hver side skal betjene den gjennomgående togtrafikken.

For de reisende bygges to 220 meter lange sideplattformer på hver side av stasjonen. Atkomst til plattformene blir via nye trapp- og heishus like ved vegbrua, samt fra parkeringsplass og undergang under sporene. På sydsiden av stasjonen anlegges sykkelparkering, innfartsparkering og plass for av- og påstigning (“kiss & ride”).