Fornyer banen mellom Lysaker og Sandvika

Mens alle togene kjører Bærumstunnelen, er arbeidet med å fornye den stengte Drammenbanen mellom Lysaker og Sandvika nå i gang, i første omgang mellom Stabekk og Sandvika. Målet er å bedre punktligheten.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Utskifting av masser i traseen er i full gang. (Foto: Gro Elden)Tidvis har det vært innført saktekjøring på deler av strekningen vinterstid på grunn av de dårlige grunnforholdene. Dette skal nå utbedres. Enkelte dårlige partier skal masseutskiftes og dreneres, og skinner og sviller skal skiftes ut der det er behov. 

Det kommer nye kabelkanaler langs hele strekningen på begge sider, og signalanlegget skal også skiftes ut på hele strekningen. Disse arbeidene skal gjøres i forbindelse med tilsvarende arbeider på Høvik stasjon. I tillegg skal det bygges to tekniske hus på Stabekk og Blommenholm.

Mellom Lysaker og Stabekk, hvor det i dag kjøres enkelte tomtog, stenges ikke banen før i juni neste år. Da vil det gjennomføres fornyingsarbeider også der. Hele strekningen Lysaker-Sandvika gjenåpnes i desember 2014, samtidig med at nye Høvik stasjon tas i bruk. Fornyingsarbeidene vil gjøre strekningen mer robust og mindre utsatt for forsinkelser.

Hva skjer i høst?
Massetransporten ut fra strekningen mellom Høvik og Stabekk stasjon er i gang. Det er anleggsadkomst i Markalleen og Jernbaneveien, og begge brukes til transport av masser. Disse massene som nå transporteres ut, skal erstattes av nye.

Det kan bli aktuelt å pigge eller sprenge bort fjell eller knauser på strekningen. Omfanget av og behovet for dette vet vi først mer om når vi har fått fjernet en del løsmasser.
 
I Markalleen ved nr. 36 skal vi spunte i den ene kjørebanen. Spunting er lange jernplater som presses ned i bakken. Formålet er å stabilisere grunnforholdene ved graving av en overvannsgrøft. Dette er arbeider som støyer en del, og vi beklager ulempene som dette påfører omgivelsene. Arbeidene vil pågå mellom 9. og 30. september. Vi har søkt Bærum kommune om tillatelse til disse arbeidene. Markalleen vil bli stengt i ett kjørefelt i et mindre område i perioden.

Ved Blommenholm er vi i gang med å etablere anleggsadkomst ved stasjonen. Vi skal skifte ut masser også her, og disse arbeidene vil pågå utover høsten. I et område like øst for Blommenholm stasjon vil det bli noe sprenging i banelegemet, samt at det kan bli aktuelt å sprenge eller pigge bort fjell eller knauser i trange skjæringer.

Arbeidene med kabelkanaler, fundamenter til master og etablering av grøfter vil også startei løpet av høsten og tidlig vinter på hele strekningen mellom Blommenholm og Stabekk. I løpet av høsten vil vi også bygge to tekniske hus, ett på Stabekk stasjon og ett på Blommenholm stasjon.