Fornyelsen av Drammenbanen fortsetter

Parallelt med ombyggingen av Høvik stasjon fortsetter arbeidene med å fornye og oppgradere andre deler av strekningen mellom Lysaker og Sandvika.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Fundamenter til kontaktledningsmaster fraktes inn til Blommenholm stasjon (foto: Gro Elden).Målet er å bedre punktligheten på strekningen. Flere steder har massene under sporet vært for dårlige, noe som bl.a. har ført til redusert hastighet på togene i vårløsningen.

Arbeidene med å legge skinner og sviller starter på strekningen mellom Stabekk og Høvik (fra Lorangjordet i retning mot stasjonen) er i startfasen. Her skal vi også reise master som det senere skal monteres kjøreledning og annet teknisk utstyr på. I april blir det også punktvis bytte av skinner og sviller på strekningen mellom Stabekk og Lysaker.

Masseutskifting og klargjøring av banelegemet mellom Høvik vest og Blommenholm stasjon vil pågå en stund til. I løpet av mai vil det foregå mye sporarbeid på denne strekningen. Der vi har fjernet skinner og sviller vil vi legge nye, og store deler av de skinnene og svillene som ligger der i dag vil byttes ut.

Blommenholm stasjon
Mye av betongarbeidene på det tekniske huset ved stasjonen er nå ferdige, og har startet arbeidet med rehabiliteringen av undergangen fra stasjonsbygningen til plattformen. Den var i dårlig forfatning, og det er nødvendig å utføre reparasjonstiltak for å forlenge levetiden. Det vil også pigges ut for en grøft inne på stasjonsområdet.

På strekningen mellom Blommenholm og Sandvika vil det utføres en del sporadiske piggearbeider, samt fjerning av gamle kabelkanaler før nye kanaler blir montert. Den siste kilometeren før Sandvika skal det ikke utføres rehabilitering.

Lysaker – Stabekk
Her vil vi skifte ut masse under det ene sporet i en lengde på 200 meter (ca. midt mellom Lysaker og Stabekk), fjerne kabelkanaler og etablere nye, rehabilitere en støyskjerm, samt gjøre punktvis utskifting av skinner og sviller.
Her arbeides det med rehabiliterng av undergangen ved Blommenholm stasjon (foto:Jernbaneverket).