Dette er Høvik stasjon

Jernbaneverket gjør en fullstendig ombygging av Høvik stasjon. Her finner du nærmere informasjon om planene og bakgrunnen for prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Hvorfor skal Høvik stasjon bygges om?
Den nye stasjonen sett fra E18. (Foreløpig illustrasjon: Jernbaneverket/Norconsult)I august 2011 ble arbeidet med å utvide Drammenbanen fra to til fire spor på strekningen mellom Lysaker og Asker avsluttet. Dette gir plass til en kraftig forbedring av togtilbudet.

I desember 2014 innførte Jernbaneverket en ny grunnrute. Her blir den økte kapasiteten på sporene vest for Oslo innarbeidet i en helhetlig modell som styrker togtilbudet for store deler av Østlandsområdet. Når Høvik stasjon står ferdig blir tilbudet ytterligere styrket.

De nye rutene innebærer bl.a. at flere tog som i dag snur på Skøyen eller Oslo S, i framtida skal ha Lysaker eller Stabekk som endestasjon. Dette medfører behov for egne snuspor i kortest mulig avstand vest for Lysaker og Stabekk.

Etter å ha vurdert flere alternativer har Jernbaneverket funnet at Høvik stasjon er den beste plasseringen av et vendeanlegg, både når det gjelder avstanden fra Lysaker/Stabekk og graden av inngrep i omgivelsene.

Dagens stasjon på Høvik er dessuten lite tidsmessig og har dårlig tilgjengelighet. Ombyggingen gir en moderne og sikker stasjon som er universelt utformet og tilpasset alle brukergrupper.

Den nye ruteplanen vil gi dobbelt så mange togavganger pr. time fra Høvik og de andre lokalstasjonene langs Drammenbanen.

Slik er planene
Dagens stasjonsområde bygges helt om og stasjonsbygningen rives.  Totalt blir det fem spor ved stasjonen.  De tre sporene i midten skal brukes til vending, deling og hensetting (parkering) av tog og skal ikke være tilgjengelige for publikum.

For de reisende bygges to 220 meter lange sideplattformer på hver side av stasjonen. Atkomst til plattformene blir fra undergang i østre del av området, samt fra parkeringsplass og via nye trapp- og heishus. For søndre plattform kommer trapp- og heishuset rett øst for eksisterende veibru, for nordre plattform kommer huset rett vest for brua.

På sydsiden av stasjonen anlegges sykkelparkering, innfartsparkering og plass for av- og påstigning.

Et kommunalt avløpsrør som ligger under dagens plattform og sporområde, må flyttes på grunn av ombyggingen. Legging av ny spillvannsledning og overvannsledning vil berøre eiendommene på nordsiden av stasjonen.

Samarbeid med Statens vegvesen
I området syd for Høvik stasjon skal Statens vegvesen bygge ny avkjøringsrampe fra E18 og ny rundkjøring. Vegvesenets tiltak er beskrevet i samme planprogram og reguleringsplan som Jernbaneverkets ombygging. De to etatene vil også samarbeide slik at anleggsgjennomføringen skjer samtidig. Jernbaneverket vil være byggherre for alle tiltakene.

Reguleringsplanen for ombyggingen av Høvik stasjon ble vedtatt av Bærum kommunestyre i mars 2011. Våren 2012 ble et justert planforslag fremmet, hvor endringene i hovedsak berørte vegene i området og var tilpasset alle aktuelle alternativer for framtidig utbygging av ny E18 forbi Høvik.

Under behandlingen av ny reguleringsplan for Høvik stasjon i sommer, valgte Statens vegvesen og Jernbaneverket trekke planforslaget. Dermed skal stasjonen bygges etter den reguleringsplanen som er vedtatt tidligere. 

Framdrift
Anleggsarbeidene startet for fullt i april 2013. Opprinnelig var det meningen at stasjonene skulle tas i bruk i desember 2014, men forsinkelser i leveransen av signal- og sikringsanlegget gjør at planlagt åpning nå er i løpet av 2. kvartal 2015. Kostnadsrammen for prosjektet er 652 millioner kroner (statsbudsjettet 2013). 

Stenging av tre stasjoner
Mens byggearbeidene pågår blir Stabekk, Høvik og Blommenholm stasjoner stengt fra 7. april 2013. Planlagt åpning er i løpet av 2. kvartal 2015.

I august 2011 åpnet to nye spor i Bærumstunnelen mellom Lysaker og Sandvika. Det er derfor mulig å stenge de gamle sporene på Drammenbanen på den samme strekningen, slik at alle tog bruker den nye banen. I denne perioden henvises NSBs kunder fra stasjonene Stabekk, Høvik og Blommenholm til Ruters ordinære busstilbud i Bærum.

Uten stenging av strekningen ville ombyggingen av Høvik stasjon blitt mye mer komplisert og tidkrevende, med behov for omfattende natt- og helgearbeid for å gjøre arbeidsoperasjoner som krever stans i toggangen. Nå blir anleggsgjennomføringen rask og effektiv, med redusert belastning for nærmiljøet.

Mens banen er stengt vil Jernbaneverket også utenom Høvik gjennomføre fornyelse og oppgradering av infrastrukturen og stasjonene på den aktuelle strekningen.
 Foreløpig skisse som viser ny Høvik stasjon. (Illustrasjon: Jernbaneverket/Norconsult)