Reguleringsplanen er lagt ut på høring

Politikerne i Plan- og miljøutvalget i Bærum kommune vedtok torsdag 30. september enstemmig å legge reguleringsplanen for Høvik stasjon ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden varer fram til 19. november.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Prosjektleder Anne Braaten i Jernbaneverket. (Foto: Øystein Grue)– Som politikere har vi ikke opplevd noe stort press fra befolkningen i denne saken, noe jeg tolker som at de fleste ønsker og behov er ivaretatt i behandlingen. Det er jeg fornøyd med, sa Liv Skrede (H) på møtet.

Det spørsmålet som omgivelsene har vært mest opptatt av hittil i planprosessen, er forhold knyttet til støyskjerming. Dette gjelder både i anleggsperioden og for den permanente situasjonen når den nye stasjonen står ferdig. 

Politikerne ba derfor om at det må tas spesielt hensyn til støyproblematikken i det videre planarbeidet og at innspill fra bl.a. Høvik vel må vurderes i saksbehandlingen.

– Det er selvsagt ufravikelig at støykravene i plan- og bygningsloven skal følges, og vi har så langt opplevd at dialogen med omgivelsene har vært god. Vi oppfordrer alle som fortsatt måtte ha spørsmål og innspill omkring støy eller andre forhold om å kontakte oss i løpet av høringsperioden, sier prosjektleder Anne Braaten i Jernbaneverket.

Hva er en reguleringsplan?
En reguleringsplan er en plan for utforming og bruk av grunn, bebyggelse og det ytre miljø innenfor et nærmere avgrenset område.

En vedtatt plan er rettslig bindende for alle tiltak innenfor planområdet. Reguleringsplanen gir rettigheter til å utnytte arealene slik planen viser og adgang til å foreta en evt. ekspropriasjon.

Dette fastsettes bl.a. i reguleringsplanen:

·         Byggegrenser og hvilke arealer som berøres av utbyggingen.

·         Hva de ulike arealdelene kan brukes til.

·         Utforming av ferdig anlegg.

·         Grenseverdier for støy og vibrasjoner fra ferdig anlegg, samt i anleggsperioden.

Prosessen videreForeløpig skisse som viser ny Høvik stasjon. (Illustrasjon: Jernbaneverket/Norconsult)
Bærum kommune har utarbeidet reguleringsplanforslaget for Høvik stasjon på bakgrunn av underlag fra Jernbaneverket. Kommunen har nå lagt reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, og fristen for å komme med merknader er 19. november.

Alle berørte grunneiere har fått varsling om reguleringsplanen i posten. Dokumentene er tilgjengelige via nettsidene til Bærum kommune og Jernbaneverket, og de er utlagt i Rådhuset og på Sandvika bibliotek.  I tillegg har Jernbaneverket distribuert et eget nyhetsbrev i nærområdene på Høvik.

Torsdag 28. oktober ble det avholdt et åpent informasjonsmøte på Høvik menighetshus hvor representanter fra Jernbaneverket, Bærum kommune og Statens vegvesen var til stede.

Når fristen for merknader er utløpt, gjennomgår og kommenterer Bærum kommune i samråd med Jernbaneverket alle innkomne merknader og gjør evt. tilpasninger i planen.  I januar fremmes planen for ny behandling i Plan- og miljøutvalget. Til slutt behandles planen i kommunestyret, som fatter endelig og bindende vedtak.

Sammen med reguleringsplanen legges et eget program for miljøoppfølging ut til offentlig ettersyn. Dette programmet fastlegger hvordan prosjektet skal ivareta hensynet til miljø og omgivelser, og det inneholder konkrete krav og tiltak for en rekke forhold. Alle entreprenørene blir kontraktsmessig forpliktet til å følge disse kravene.

Samarbeid med Statens vegvesen
I området syd for Høvik stasjon planlegger Statens vegvesen å bygge ny avkjøringsrampe fra E18 og  ny rundkjøring.

Vegvesenets tiltak beskrives i samme planprogram og reguleringsplan som Jernbaneverkets ombygging. De to etatene vil også samarbeide slik at anleggsgjennomføringen skjer samtidig.