Innspurt med reguleringsplanen

Reguleringsplanen for Høvik stasjon er nå i innspurten. Snart behandler Plan- og miljøutvalget i Bærum kommune planen for andre gang, men først skal alle innkomne merknader gjennomgås og bearbeides.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Foreløpig skisse som viser ny Høvik stasjon. (Illustrasjon: Jernbaneverket/Norconsult)Politikerne i Plan- og miljøutvalget vedtok torsdag 30. september 2010 enstemmig å legge reguleringsplanen for Høvik stasjon ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden varte fram til midten av november, og ved fristens utløp var det kommet inn 19 innspill. Femten av disse var fra naboer og berørte grunneiere, resten fra ulike etater og instanser.

– Som politikere har vi ikke opplevd noe stort press fra befolkningen i denne saken, noe jeg tolker som at de fleste ønsker og behov er ivaretatt i behandlingen. Det er jeg fornøyd med, sa Liv Skrede (H) på møtet i september.

Det spørsmålet som omgivelsene har vært mest opptatt av hittil i planprosessen, er forhold knyttet til støyskjerming. Dette gjelder både i anleggsperioden og for den permanente situasjonen når den nye stasjonen står ferdig. 

Plan- og miljøutvalget ba derfor om at det må tas spesielt hensyn til støyproblematikken i det videre planarbeidet og at innspill fra bl.a. Høvik vel må vurderes i saksbehandlingen.

I de innkomne uttalelsene er mange også opptatt av de lokale grunnforholdene og er tiltak for å hindre at anleggsarbeidene fører til setningsskader. Lysforurensing fra trappehuset og det flombelyste sporområdet er også noe som flere har tatt opp.

I samråd med Jernbaneverket vurderer og kommenterer Bærum kommune nå alle innkomne merknader og gjør evt. tilpasninger i planen.  I midten av februar fremmes planen for andre gangs behandling i Plan- og miljøutvalget. Til slutt behandles planen i kommunestyret, som fatter endelig og bindende vedtak, sannsynligvis i mars.

Hva er en reguleringsplan?
En reguleringsplan er en plan for utforming og bruk av grunn, bebyggelse og det ytre miljø innenfor et nærmere avgrenset område.

En vedtatt plan er rettslig bindende for alle tiltak innenfor planområdet. Reguleringsplanen gir rettigheter til å utnytte arealene slik planen viser og adgang til å foreta en evt. ekspropriasjon.

Dette fastsettes bl.a. i reguleringsplanen:

·         Byggegrenser og hvilke arealer som berøres av utbyggingen.

·         Hva de ulike arealdelene kan brukes til.

·         Utforming av ferdig anlegg.

·         Grenseverdier for støy og vibrasjoner fra ferdig anlegg, samt i anleggsperioden.

Sammen med reguleringsplanen høres og vedtas et eget program for miljøoppfølging . Dette programmet fastlegger hvordan prosjektet skal ivareta hensynet til miljø og omgivelser, og det inneholder konkrete krav og tiltak for en rekke forhold. Alle entreprenørene blir kontraktsmessig forpliktet til å følge disse kravene.

Samarbeid med Statens vegvesen
I området syd for Høvik stasjon planlegger Statens vegvesen å bygge ny avkjøringsrampe fra E18 og  ny rundkjøring.

Vegvesenets tiltak beskrives i samme planprogram og reguleringsplan som Jernbaneverkets ombygging. De to etatene vil også samarbeide slik at anleggsgjennomføringen skjer samtidig.