Planprogrammet for Høvik stasjon godkjent

I sitt møte torsdag 17. juni vedtok Plan- og miljøutvalget i Bærum kommune enstemmig å godkjenne planprogrammet for ny Høvik stasjon. Dermed har prosjektet nådd en viktig milepæl i planprosessen, men ennå er det for tidlig å slappe av. Snart skal underlaget for reguleringsplanen oversendes kommunen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Høvik stasjon i dag. (Foto: Hilde Lillejord)Forslaget til planprogram lå ute til offentlig ettersyn i februar og mars. Over femti naboer møtte fram til informasjonsmøte, og det kom inn 29 merknader til planprogrammet.

- Både informasjonsmøtet og de innkomne merknadene viser at nærmiljøet på Høvik er spesielt opptatt av støy og støyskjerming. Selv om framdriften på planarbeidet er stram, skal ikke dette gå ut over kvaliteten på arbeidet vi gjør. Alle støykrav skal oppfylles, og det skal vi oppnå gjennom en åpen prosess hvor vi søker god dialog med alle berørte, slår prosjektleder Anne Braaten  i Jernbaneverket fast.

Blant annet har prosjektet nylig distribuert et eget nyhetsbrev i nabolaget, hvor temaet støy vies stor plass. Prosjektet holder også ”åpent kontor” mandag 21. juni der berørte og naboer kan slå av en uformell prat om planene.

Oppfyller kravene til konsekvensutredning
Prosjektet gjør nå en rekke utredninger og registreringer som en del av arbeidet med reguleringsplan.

 - Vi har valgt å favne bredt, for å være sikre på at vi fanger opp alle forhold som må belyses. Det arbeidet som nå gjøres, oppfyller de formelle kravene til konsekvensutredning, sier Anne.

- Da vi startet planleggingen ble det vurdert at konsekvensutredning ikke var nødvendig, men vi valgte likevel å lage et planprogram for å strukturere arbeidet. Dette planprogrammet tilfredsstiller kravene til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning , og nå oppfyller vi altså disse kravene også i det videre arbeidet, sier hun.

Ved siden av støy er temaer som utredes bl.a. kulturminner, landskap og nærmiljø. Som grunnlag for detaljplanlegging og videre arbeid gjøres også grunnundersøkelser, vibrasjonsmålinger, arkeologiske registreringer, setningsnivellement og registrering av biologisk mangfold.

Underlaget for reguleringsplan skal oversendes Bærum kommune for videre bearbeidelse tidlig i juli. Dersom Plan- og miljøutvalget gir sin tilslutning, legges planen ut til offentlig ettersyn i slutten av september, slik at alle berørte kan komme med sine merknader innen en gitt frist.

I samråd med Jernbaneverket gjennomgår og kommenterer kommunen alle innkomne merknader og gjør evt. tilpasninger i planen. I februar 2011 behandles planen i kommunestyret, som fatter endelig og bindende vedtak.