Planprogram for Høvik stasjon

Bærum kommune har nå lagt ut forslag planprogram for Høvik stasjon til offentlig ettersyn. Fristen for å komme med merknader er 31. mars 2010. Her finner du planprogrammet og mer informasjon om planprosessen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Høvik stasjon i dag. (Foto: Hilde Lillejord)Hva er et planprogram?
Planprogrammet er det første dokumentet i arbeidet med reguleringsplan for ny Høvik stasjon. Her beskrives prosjektet og hvordan arbeidet med reguleringsplanen tenkes gjennomført. Planprogrammet er utarbeidet med utgangspunkt i godkjent hovedplan.

Hensikten med planprogrammet er å skape forutsigbarhet og synliggjøre hva det planlegges for, og vise hvordan ulike interesser kan delta i planarbeidet.

Planprogrammet beskriver hensikten med planleggingen, hva planen omfatter og hvordan den videre prosessen er tenkt. Dessuten beskrives informasjons- og medvirkningstiltak, samt hvilke forhold som skal utredes under planarbeidet og hvordan dette skal gjøres.

Bærum kommune legger forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn i seks uker for å sikre at alle forhold ved reguleringsplanarbeidet blir ivaretatt. Høringsfrist er onsdag 31. mars 2010.

Bemerkninger til planprogrammet, synspunkter på plan- og utredningsarbeidet og viktige hensyn som bør ivaretas, sendes skriftlig til Bærum kommune, Områdeutvikling, 1304 Sandvika. E-post: post@baerum.kommune.no.  Merknader påføres PlanID 2007018. 

Innkomne uttalelser blir behandlet før planprogrammet vedtas av Bærum kommune, som er lokal planmyndighet.

Hva er en reguleringsplan?
En reguleringsplan er en plan for utforming og bruk av grunn, bebyggelse og det ytre miljø innenfor et nærmere avgrenset område.

En vedtatt plan er rettslig bindende for alle tiltak innenfor planområdet. Reguleringsplanen gir rettigheter til å utnytte arealene slik planen viser og adgang til å foreta en evt. ekspropriasjon.

Dette fastsettes bl.a. i reguleringsplanen:

·         Byggegrenser og hvilke arealer som berøres av utbyggingen.

·         Hva de ulike arealdelene kan brukes til.

·         Utforming av ferdig anlegg.

·         Grenseverdier for støy og vibrasjoner fra ferdig anlegg, samt i anleggsperioden.

Bærum kommune utarbeider reguleringsplanforslaget for Høvik stasjon på bakgrunn av underlag fra Jernbaneverket. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn høsten 2010 (september) slik at alle berørte kan komme med merknader til planen innen en gitt frist.

I samråd med Jernbaneverket gjennomgår og kommenterer Bærum kommune alle innkomne merknader og gjør evt. tilpasninger i planen. Til slutt behandles planen i kommunestyret, som fatter endelig og bindende vedtak.

Samarbeid med Statens vegvesen
I området syd for Høvik stasjon planlegger Statens vegvesen å bygge ny avkjøringsrampe fra E18, ny rundkjøring og nye sykkelfelt.

Vegvesenets tiltak blir beskrevet i samme planprogram og reguleringsplan som Jernbaneverkets ombygging. De to etatene vil også samarbeide slik at anleggsgjennomføringen skjer samtidig.

Ønsker dialog
Jernbaneverket ønsker dialog med berørte og naboer i prosessen som leder fram til vedtatt reguleringsplan.

Torsdag 11. mars klokken 19:00 avholdes et åpent informasjonsmøte på Høvik bibliotek (Sandviksveien 11), hvor representanter fra Jernbaneverket, Statens vegvesen og Bærum kommune vil være til stede.

Et nytt, åpent informasjosmøte blir avholdt når forslaget til reguleringsplan blir lagt fram høsten 2010.

Jernbaneverket vil svært gjerne ha innspill fra innbyggerne på Høvik så tidlig som mulig i prosessen med å lage reguleringsplan. Kontaktperson er prosjektleder Anne Braaten, telefon 971 59 028, e-post abra@jbv.no

Kontaktperson for Statens vegvesen er Øivind Luke, telefon 901 90 506, e-post  oivind.luke@vegvesen.no