Ny E18 gir planendringer

Planene for utbygging av ny E18 gjør at det gjennomføres en ny prosess med reguleringsplan ved Høvik stasjon. Endringene gjelder primært veiene i området, mens Jernbaneverkets planer for stasjonen kun tilpasses i forhold til dette.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

De foreslåtte endringene innebærer kun mindre tilpasninger av Jernbaneverkets planer.Reguleringsplan for ombyggingen av Høvik stasjon ble vedtatt av kommunestyret  30. mars 2011. Gjennom sitt arbeid med aktuelle alternativer for utbygging av ny E18, har imidlertid Statens vegvesen kommet fram til at den vedtatte løsningen ikke er hensiktsmessig i forhold til planene for ny motorveg.

- Forslaget til ny regulerinsplan inneholder løsninger som vil være tilpasset alle aktuelle alternativer for E18, samt også kommunens ønsker for utvikling av området, sier Knut Gløersen, som er Vegvesenets prosjektleder for E18-utbyggingen.

Ny veibru
  - Forslaget innebærer at dagens veibru over sporene rives og erstattes med ei ny bru som også bygges over E18. Markalleen føres opp til brua på ei ny rampe langs sydsiden av stasjonen. På området ved nåværende St1-stasjon blir det ei rundkjøring som forbinder Markalleen med av- og påkjøring til E18. Dagens påkjøringsrampe for vestgående trafikk fjernes, opplyser Gløersen.

- For selve stasjonen blir den viktigste endringen at heis- og trappehuset på søndre plattform flyttes til vestsiden av vegbrua. Trappehusene på begge plattformer kommer dermed rett overfor hverandre. Undergangen under sporene flyttes til området ved trappehusene. Ellers er det bare mindre endringer av våre planer, supplerer delprosjektleder Alf-Tore Angelsen i Jernbaneverket.

Støy
 - Det nye planforslaget betyr for øvrig at vi gjennomgår støyberegningene som er gjennomført tidligere. For alle eiendommer vil det bli kontrollert at planendringene ikke påvirker støybildet negativt. Dersom det viser seg at dette er tilfelle for noen eiendommer, vil vi selvsagt treffe de tiltak som kreves for å oppfylle kravene, legger Angelsen til.

Merknadsfrist 30. april
Bærum kommune har nylig lagt ut forslaget til ny reguleringsplan ut til offentlig ettersyn. Et åpent informasjonsmøte holdes i Høvik menighetshus mandag 26. mars.

Frist for merknader til planarbeidet er mandag 30. april. Spørsmål og merknader rettes til kommunen. Kommunens saksbehandler er Anita Sortnes Skeie, telefon 67 50 44 85.

Alle merknader som kommer inn blir gjennomgått og bearbeidet, før planen kommer opp til sluttbehandling i Plan- og miljøutvalget, Formannskapet og Kommunestyret. Det tas sikte på at Kommunestyret kan fatte endelig vedtak i løpet av juni 2012.

Planlagt byggestart for hovedarbeidene på Høvik stasjon er våren 2013.