Nytt dobbeltspor Barkåker - Tønsberg

Strekningen mellom Barkåker og Tønsberg prioriteres som neste byggeprosjekt på Vestfoldbanen, fordi den vil føre til økt banekapasitet på kort sikt. Strekningen er også nødvendig for å få full utnyttelse av de anleggene som allerede er ferdigstilt nord i fylket. Det nye dobbeltsporet vil redusere reisetiden mellom Tønsberg og Oslo med 3-4 minutter.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Nytt dobbeltspor mellom Barkåker og Tønsberg har en total anleggslengde på ca. 7,8 km inklusive 5,8 km nytt dobbeltspor, 1,75 km tunnel gjennom Frodeåsen, samt koblinger til eksisterende jernbanetrasè.

Traseen

Fra Skotte nord for Barkåker til Tønsber bygges det 5,8 km nytt dobbeltspor. Gjennom Barkåker vil ca. 350 meter av strekningen legges i et nedsenket betongtrau. Betongtrauet skal bidra til vibrasjons- og støydemping, i tillegg til at det gir en god tilpassing av jernbanetraseen forbi bebyggelsen. Fylkesveg 504 skal legges om til en ny bru sør for sentrum. Det blir også omlegging av mindre veier og VA i Barkåker.
Ved Tomsbakken går banen inn i en 1,75 km lang tunnel gjennom Frodeåsen. Ved utløpet av tunnelen kobles banen til eksisterende spor og ledes rett inn på Tønsberg stasjon. Dette betyr at kjøreretningen i sløyfen gjennom byen skal snus.

Siste del av utbyggingsprosjektet skal snu kjøreretningen sløyfen. Ved Kjellelia bygges det en ny rampe for sørgående tog. Togene kjører sløyfa gjennom byen, før de ved Kjellelia ledes over i sørgående spor.

Hovedsakelig skal tog fra sør kjøre gjennom sløyfen før de ankommer Tønsberg stasjon, men det blir også mulig å kjøre rett inn på stasjonen uten å kjøre gjennom sløyfen. Dette muliggjøres gjennom søndre tilsving, som innebærer at dagens linje fra sør kobles til dobbeltsporet ved innkjøringen til Tønsberg stasjon (Se illustrasjoner oppe til høyre).

Planoverganger legges ned

På dagens strekning mellom Barkåker og Tønsberg er det 12 planoverganger, inkl. den sterkt trafikkerte Tomsbakken planovergang. Alle planovergangene legges ned når det nye dobbeltsporet tas i bruk. De erstattes av to veibruer, en gang-/sykkelbru samt to landbrukskryssinger.

Tomsbakken planovergang legges ned når det nye dobbeltsporet tas i bruk. Foto: Trine Bratlie Evensen.