Natt- og helgearbeider i Tønsberg

UBT 03 Kjelleliaentreprisen er i gang og mye av arbeidet skal utføres tett inntil eksisterende spor ved Kjelle. Noen av arbeidene kan kun utføres når det ikke er trafikk på sporet.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

I tillegg til stans i togtrafikken på dagtid på hverdager
(2. mai – 24. juni), er det er innvilget 25 timers togstans på Vestfoldbanen fra lørdag 4. juni kl. 11:50 til søndag 5. juni kl. 12:40. Det kjøres buss for tog mens togtrafikken er innstilt.  Det skal pigges tett inntil sporet ved Kjelle. Det på påregnes støy fra arbeidene. Foto: Thor-Anders Bårnes

I dette tidsrommet skal det utføres arbeider som det er behov for lengre togfri periode for å utføre. Det skal bygges gjerde/skjerm langs eksisterende spor. Det må blant annet bores og pigges for gjerdestolpene til denne skjermen. I tillegg skal det sømbores i fjellskjæringen langs sporet.

Det skal arbeides kontinuerlig i de 25 timene det er togfritt. Det blir pigging, boring og massetransport i perioden arbeidene pågår og de nærmeste boligene må påregnes støy fra arbeidene.

Nattarbeider igangsettes kun når det er innvilget dispensasjon fra gjeldende forskrifter, som gis av Tønsberg kommune, Fagenhet helse og omsorg. Og eventuelle klager på nattarbeidene rettes til kommuneoverlegen i Tønsberg tlf. 33 3 4 81 00 el. Miljørettet helsevern tlf. 33 0 6 10 00.
Tønsberg kommune v/Fagenhet helse og omsorg, Postboks 2410, 3104 Tønsberg.

Vi beklager de ulemper arbeidet påfører omgivelsene.