Klart for Kjelleliaentreprisen

Arbeidet med Barkåker – Tønsberg har pågått siden mars 2009, og planlagt åpning er i november 2011. De jernbanetekniske arbeidene er i gang på stort sett hele parsellen. Nå er det klart for oppstart av den siste grunnentreprisen. Her er det ikke mengden arbeid som er utfordringen, men det faktum at arbeidene skal foregå tett inntil og i mellom trafikkert spor.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Kjelleliaentreprisen
Selv om det er en forholdsvis liten strekning - kun 640 meter med spor, så er UBT 03 Kjelleliaentreprisen faktisk den viktigste jobben som må gjøres for at det nye dobbeltsporet kan tas i bruk.

I Kjellelia går det i dag to jernbanespor i to høydenivåer. Øvre nivå er dagens spor fra Oslo mot jernbanesløyfa og Tønsberg stasjon, mens sporet på nedre nivå går videre fra Tønsberg stasjon mot Sandefjord/Skien.

Jobben i Kjellelia består i å kople øvre nivå med nedre nivå mot Sandefjord/Skien i den hensikt å snu kjøreretningen i sløyfa. Det nye dobbeltsporet fra nord (Oslo) kommer da direkte inn på Tønsberg stasjon, i motsatt retning av det som er tilfellet i dag. Videre mot Sandefjord/Larvik/Skien vil toget kjøre motsatt vei gjennom jernbanesløyfa i Tønsberg.

Selve jobben
Det er en komplisert jobb som skal gjøres. Det er trange forhold og det vil i store deler av anleggsperioden, fra april til september, være drift på eksisterende spor som ligger midt i anleggsområdet. I en seks ukers periode fra september til november, innstilles all togtrafikk mens sammenkoplingen fullføres.

For å gjøre plass til nytt spor skal det blant annet tas ut skjæringer i fjell ved Kjellelia. Arbeidet vil medføre pigge-, bore- og sprengingsaktivitet. 

April - mai
Helt i begynnelsen av anleggsperioden skal det utføres piggearbeider nær portalen til Frodeåsen tunnel (veitunnelen). Disse pigge arbeidene vil pågå på dagtid og har en varighet på 2-3 uker.

Mai - september
Fra mai til september utføres det arbeider i to separate områder og i to perioder blir det togfritt på dagtid for å muliggjøre sprengning inntil eksisterende spor. 

Fra 2. mai til 24. juni og fra 08. august til 23. september kl. 09 - 15 blir det buss for tog, mens det bores, sprenges og pigges tett inntil eksisterende spor. I denne perioden blir det også noe massetransport, anslagsvis 15-20 biler pr dag.  Noe går ut via Stenmalen og noe går ut i Farmannsveien.

September - november
Fra 24. september til 7. november stenges Vestfoldbanen for ordinær togtrafikk mellom Stokke og Holmestrand.* I denne perioden skal hovedjobben utføres. Da blir det boring, sprengning og utkjøring av masser (anslagsvis 70 lastebillass pr. dag) både på dag- og kveldstid. Vi anslår denne perioden til å vare i 3-4 uker før selve sporbyggingen tar til.


*Nærmere informasjon om buss for tog kommer på www.nsb.no og det blir egne oppslag med informasjon om rutetider på stasjonene. 

Den gule streken viser hvordan øvre og nedre spor skal koples sammen. Når dobbeltsporet tas i bruk kan togene fra Oslo kjøre rett inn på Tønsberg stasjon fra Jarlsbergtunnelen. Deretter må det igjennom sløyfa før ferden fortsetter videre sørover.