Hva skjer i Tønsberg?

Nytt dobbeltspor Barkåker – Tønsberg skal ferdigstilles i perioden 23. september til 7. november. Mens Vestfoldbanen er stengt blir det hektisk anleggsvirksomhet døgnet rundt for å ferdigstille sporet og gjøre det klart til bruk fra mandag 7. november. Mens arbeidene pågår blir det kjørt buss for tog på strekningen Holmestrand – Skien.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vestfoldbanen stenges i seks uker
Fra fredag 23. september kl. 22:20 til mandag 7. november kl. 04:40 stenges Vestfoldbanen mellom Holmestrand og Skien.  Da skal Jernbaneverket ferdigstille dobbeltsporet mellom Barkåker og Tønsberg. Det blir en krevende og intensiv periode for å ferdigstille arbeidene – både for Jernbaneverket, entreprenørene våre og ikke minst naboer og omgivelsene rundt anlegget. Her er derfor en kort oppsummering av hva som skal foregå i Tønsberg i forkant av- og under den seks uker lange stengeperioden.

Arbeider ved Kjelle
De første tre-fire ukene av stengeperioden må det forventes støyende arbeider døgnet rundt. Spesielt blir det intensivt arbeid ved Kjelle hvor det vil pågå pigging, boring og sprengning for å ta ut fjell. Det skal skytes ca. tre salver per dag, og det blir fire borerigger som vil gå i ca. tolv timer pr. dag.

Vi skal totalt fjerne ca. 10 000 m3 med sprengsteinsmasser og 20 000 m3 med løsmasser i disse ukene. Det gir anslagsvis 70-100 lastebiler per døgn. Massene transporteres ut av anlegget og lastebilene vil kjøre ut ved Stenmalen, Kjellengveien og  fra nedre spor ved Kjelle.

Når alle masser er fjernet, bygges underbygning for nytt spor.  Vi planlegger å starte med sporbygging og jernbanetekniske arbeider fra ca. 23. oktober.  Den siste uken fram til vi setter trafikk på sporet 7. november er planlagt til uttesting av anlegget.  Snart skal dobbeltsporet Barkåker - Tønsberg ferdigstilles. Her fra forberedelser som pågår ved Kjelle. Fram til 23. september stenges Vestfoldbanen på dagtid for å utføre arbeider i og tett ved sporet. Foto: Freddy S. Fagerheim

Arbeider langs Farmannsveien
Sporet mellom jernbanebrua over Eckersbergsgate og tunnelen skal byttes ut i sin helhet.  Dagens spor skal fjernes, det skal masseutskiftes og bygges nytt spor. Den første helgen starter vi med å fjerne spor og jernbaneteknisk anlegg. De første 10-12 dagene vil det være gravemaskiner i aktivitet langs sporområdet.

I tillegg skal det støpes fundamenter for støyskjerm og kontaktledningsmaster. Deretter bygges nytt spor og jernbaneteknisk anlegg.  Når sporet er ferdigstilt blir det tatt i bruk av skinnegående anleggsmaskiner, så det vil være aktivitet her hele perioden.  

Ny jernbanebru over Eckersbergsgate
Jernbanebrua over Eckersbergsgate skal også byttes ut i løpet av denne perioden. Selve rivingen av den gamle brua skal utføres natt til 27. september. Det vil foregå forberedelser i forkant av dette og brua er på plass ca. 8 oktober.

Eckersbergsgate stenges
Som følge av arbeidene med jernbanebrua blir Eckersbergsgate stengt for gjennomkjøring  fra 26. september til ca.  8. oktober. Omkjøring blir skiltet.

Også langs det nye sporet over Jarlsbergjordene blir det arbeider i denne perioden. 
Spesielt blir det aktivet rundt Berg og Hestehagen.  

To koplingspunkter
Den nye jernbanen krysser den eksisterende to steder på Jarlsbergjordet. Et punkt er ved Berg og et punkt er ved Hestehagen.  Disse punktene skal kobles sammen tidlig i stengeperioden. Arbeidene starter opp 24. september og er beregnet å ta ca.12 dager.

Vi begynner med å rive eksisterende spor i krysningspunktene. Deretter blir det en del gravearbeider før vi bygger ny underbygning for sporet som gjenstår.  Grunnarbeidene skal være ferdige i løpet av to uker, da begynner bygging av spor og jernbaneteknisk utstyr. Så fort sporet er ferdigstilt, blir strekningen trafikkert av sporgående materiell. Det vil være aktivitet på og nær linja – også om natten. Det kan bli noe støy om natten mens grunnarbeidene pågår.

Denne informasjonen distribueres også i postkassene nær anleggsområdet. 
Ta kontakt med informasjonsrådgiver Trine K. Bratlie Evensen tlf. 913 26 266 tkb@jbv.no hvis du ønsker ytterligere informasjon.