Den nye fv 540 Barkåkerveien åpner 21. september

I forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen, parsell 7.1 Barkåker – Tønsberg, er deler av fylkesvei 540 Barkåkerveien bygget om. Onsdag 21. september åpnes den nye veien for trafikk, samtidig stenges planovergangen i Barkåker sentrum for godt.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Velkommen til åpning onsdag 21. september kl. 13:00

Onsdag 21. september kl. 13:00 forestår fylkesordfører Per Eivind Johansen åpningen av fylkesvei 540 Barkåkerveien. Det blir en liten markering med snorklipping på den nye fylkesveibrua før vi inviterer til en kakebit i klubbhytta til Barkåker IF.

Arrangementet er åpent for alle som ønsker å delta.  Vel møtt!

Barkåkerveien er lagt om langs med det nye sporet på Barkåker. Planovergangen midt i bildet fjernes og dobbeltsporet bygges ferdig. Øversy til høyre i bilde kan man se den nye fylkesveibrua som går over dobbeltsporet.

Nytt dobbeltspor ga ny vei
Da reguleringsplanen for parsell 7.1 Barkåker – Tønsberg ble vedtatt 26.02.99, inkluderte planen også en ombygging av deler av fv. 540 Barkåkerveien. Den nye veien skulle bygges som miljøgate med redusert hastighet på 40 km/t. For å sikre planskilt kryssing av det nye sporet, skulle det også bygges ny veibru med gang-/sykkelfelt og en ren gang-/sykkelbru. 

Miljøgate
En miljøgate er en vei der gjennomkjøring er tillatt, men hvor veien er bygget om slik at den innbyr til lav fart, høy oppmerksomhet og hensyntaken til lokaltrafikk. Fram til nå har hastigheten gjennom Barkåker vært skiltet til 60 km/t og mange har benyttet denne “snarveien” for eksempel når de kommer fra ferja i Horten. Forhåpentligvis vil de hastighetsreduserende tiltakene bidra til at gjennomgangstrafikken går ned og at det blir enda triveligere å bo langs Barkåkerveien, når den nå er pusset opp. 

Den nye Barkåkerveien
Barkåkerveien starter ved Hortensveien, går igjennom Barkåker og har fram til nå kommet ut ved Gulli krysset.  Den delen som nå er omlagt, er ca 950 meter lang og har fått ny atkomst fra Barkåker næringsområde.

Miljøgata starter ved krysset Nyveien og fortsetter inn i det som tidligere het Sportsveien. Denne strekningen skiltes til 40 km/t. Sør for Sportsveien krysser den over det nye dobbeltsporet på den nybygde veibrua og kommer ut i Jarlsberglinna med samme atkomst som Barkåker næringsområde. Den nye veien er bygget med en kjørebredde på 6 meter, mens g/s-veien er 2,5-3,0 meter bred.  

Hele den nye veien har gjennomgående fortau/ gang- og sykkelvei. I tillegg blir det etablert opphøyde gangfelt flere steder langs veien. Ett av dem er i tilknytning til den nye gang- og sykkelbrua som er bygget like sør for Barkåker stasjon. 

De totale kostnadene for veianlegget som nå overleveres til Vestfold Fylkeskommune er ca. 50 millioner. Dette inkluderer ombyggingen til miljøgate, fylkesveibru, gang- og sykkelbru, lys, støyskjerming og grøntanlegg.