Jærbanen gjøres mer robust

I Rogaland pågår et omfattende prosjekt for å gjøre jernbanen mer robust. Arbeidet har pågått i flere år og gir en betydelig bedre standard på den vestligste delen av Sørlandsbanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Her ved Hognestad ses den nye og bredere ballastskulderen og kabelkanalen på venstre side av sporet. Foto: Njål Svingheim (alle)

-De økte bevilgningene til vedlikehold gjør at vi nå virkelig begynner å se resultater, sier Lars Kile. Han er prosjektleder for flere av forbedringstiltakene som er i gang på jernbanen fra Moi til Stavanger. På Jæren er det tett mellom togene, mye vind og vær og store behov for en mer robust jernbane. Etterslepet var kommet langt og det er bare økt satsing på vedlikehold som nå gjør at det går rette veien. Uten en slik satsing nå, ville problemene i driften ha meldt seg for alvor.

Sikre føringsveier
-Se her, sier Jernbaneverkets byggeleder Kurt Jensen. Fra overgangsbrua over jernbanen ved tidligere Hognestad holdeplass sør for Bryne ser vi hvordan Jærbanen er i ferd med å framstå mer moderne og robust. Sporets ballastskulder er utvidet og det er lagt en ny føringsvei for kabler i ytterkant. I tillegg vil det bli gjennomført grøfterensk og utbedring av stikkrenner for å bedre dreneringen. -Det å få fornyet alle gamle signalkabler som ligger i pukken langs jernbanen er alene ett av de viktigste tiltakene vi kan gjøre, forteller Jensen. Samtidig med at kablene legges i en sikker føringsvei langs sporet, blir de erstattet med nye. – Husk på at dette er kablene som blant annet tilhører signalanlegget, sier Jensen. Når vi vet at vi her har kabler som er både 50 og 60 år gamle så er det ikke så rart at vi tidvis har mange signalfeil. Det legges også trekke-rør for fiberkabel. Nye kabler med sikre føringsveier fører til færre feil og høyere punktlighet.
Her er  et godstog fra CargoNet på veg mot Alnabru. De gamle tremastene skal snart vike plassen for de nye av stål. 
Høy aktivitet 
Prosjektet som gjennomføres på Jærbanen har gått over flere år og tempoet i år er høyere enn tidligere. –Heldigvis har vi nå mer penger til å drive denne typen fornyelser, sier Lars Kile.Gleder seg over økt innsats i vedlikehold og fornyelse: Prosjektleder Lars Kile og byggeleder Kurt Jensen. I år er det satt av ca 35 millioner kroner til føringsveier og dreneringstiltak på Jærbanen. Samtidig er dette en forberedelse for senere kjøring av ballastrenseverk på strekningen. Prosjektet har det noe beskjedne navnet «kantrens Jærbanen», men inneholder altså helt vesentlige tiltak for å sikre en stabil drift.

Fra overgangsbrua på Hognestad ser vi tydelig hvordan den nye kabelkanalen følger sporet i en fin bue i ballastkanten. Vi ser også tydelig at Jærbanens største fornyelsesprosjekt, nytt kontaktledningsanlegg med autotrafo-system, nå går raskt framover. De gamle og værbitte tremastene fra 1956 (!) synger på siste verset. Nye stålmaster er satt opp og i løpet av sommeren er de gamle mastene historie.

Mange tiltak
I tillegg til bedre drenering, nye føringsveier og kabler på Jærbanen skjer det mange andre tiltak på Sørlandsbanens vestre strekning i år. Om kort tid er det oppstart for fornyelsen av kontaktledningen fra Kjelland ved Egersund til Moi. Dette er da den siste delen på vestre strekning som fortsatt har tremaster. Denne strekningen ble elektrifisert i 1950… På samme strekning startes det nå opp med skogrydding langs linjen og det samme skal også gjennomføres fra Kristiansand til Øyslebø. I løvfallstiden på høsten er det ofte vanskeligheter i godstrafikken på grunn av glatte skinner som følge av løv på skinnene i de lange stigningene på vestre strekning. –Vi ser at disse problemene blir mye mindre der vi har ryddet skog godt ut til sidene langs sporet, sier Lars Kile. I den trange og rasfarlige Drangsdalen vest for Moi er man i gang med å bygge ny kabelkanal. –Her har vi valgt en løsning som består av kabelbru som forankres i fjell, støttemurer eller i terrenget, sier Kurt Jensen. I Drangsdalen er det for smalt til at man får plass til bredere ballastskulder og derfor sikres signal- og andre kabler i nye føringsveier på kabelbruer. Samtidig blir kabler for rasvarslingsanleggene på strekningen fornyet.

Ve Launes i Egersund skal det gjennomføres utskifting av den ene av de tre jernbanebruene, og ved Sleveland øst for Egersund skal et større anlegg med sanering og sikring av planoverganger startes opp i vår. Tiltakene er mange, aktiviteten er høy og sakte men sikkert blir banen mer robust.
Bygger kabelbruer: fra venstre hovedsikkerhetsvakt Martin Tråen, Bernt Olav Kringlegarden og Anton Arenander.

I den rasfarlige Drangsdalen bygges det kabelbruer langs sporet og de viktige rasvarslingsanleggene oppgraderes.