Bergensbanen: Storoffensiv for fjerning og sikring av planoverganger

Jernbaneverket går nå i gang med å fjerne eller sikre gjenværende planoverganger på Bergensbanen. En ny handlingsplan er klar og første delstrekning blir Hønefoss – Haversting der jobben starter i år.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Mange nye underganger er bygd for sikring av planoverganger på Bergensbanen de siste årene. Nå intensiveres arbeidet med å sikre eller fjerne de fleste gjenværende planovergangene. (Foto: Njål Svingheim) Gjennom de siste 15 årene har Jernbaneverket fjernet eller sikret et stort antall planoverganger. På landsbasis er nærmere 1500 planoverganger stengt, fjernet eller sikret. De er erstattet av overgangsbruer, nye underganger, oppsamlingsveier langs sporet eller sikret med bomanlegg. På Bergensbanen har dette ført til at alle kjørbare, usikrede planoverganger som er i daglig bruk nå er nedlagt eller sikret med bomanlegg. Men fortsatt gjenstår det 168 planoverganger mellom Hønefoss og Bergen.

Dette er planoverganger som knytter sammen landbrukseiendommer, skogeiendommer eller som gir adkomst til hytter og fritidsboliger. - Fortsatt representerer disse gjenværende planovergangene en sikkerhetsrisiko for både de som benytter seg av dem og for jernbanen, sier prosjektleder Sigurd Grønningsæter i Jernbaneverket. -Nå har vi til hensikt å fjerne eller sikre de aller fleste planoverganger som kan benyttes av kjøretøyer, sier han.
Prosjektleder Sigurd Grønningsæter
Handlingsplan
Det er gjennomført en omfattende kartlegging av de gjenværende planovergangene, og på bakgrunn av dette laget en handlingsplan for Bergensbanen. Konklusjonen i denne handlingsplanen er at man får størst sikkerhetsgevinst ved å sikre hele delstrekninger fullstendig i stedet for å spre innsatsen over hele banen. Den første delstrekningen der alle planoverganger skal fjernes er fra Hønefoss til Haverstingtunnelen. På denne delstrekningen er det 27 planoverganger og her er arbeidet allerede i gang.

Oppsamlingsveier
-Planene går i stor grad ut på at de overgangene vi fjerner blir erstattet av oppsamlingsveier, forteller Sigurd Grønningsæter. Disse veiene leder så fram til et sikkert sted å krysse jernbanen, enten i form av en undergang, overgangsbru eller en overgang som allerede er sikret med bomanlegg. Handlingsplanen for Bergensbanen har en tidshorisont på 10-12 år. Etter denne perioden er målet at det gjenstår svært få planoverganger på banen. De få som blir igjen er hovedsakelig fotgjengeroverganger knyttet til friluftsliv og hytter på høyfjellsstrekningen.

Landbruksovergangene sikres
I planen for å sikre eller fjerne planovergangene på Bergensbanen er overgangene delt inn i fire tiltaksgrupper. Alle planoverganger som er bruk til landbruksformål skal nå sikres. 67 slike overganger omfattes av planene, og de fleste av dem ligger mellom Hønefoss og Geilo. Det betyr at de erstattes av landbruksveier langs jernbanen fram til allerede sikre kryssingspunkter som underganger eller overgangsbruer. Planoverganger som i dag er sikret med halvbom- eller lyd/lysanlegg skal oppgraderes til helbomanlegg. -Vi har også mange planoverganger som sjelden eller aldri er i bruk, sier Grønningsæter. 

Vil sikre hele strekninger
Handlingsplanen legger opp til at tiltakene skal gjennomføres etter en helhetlig strategi. Det betyr strekningsvis gjennomføring for raskest mulig sikkerhetsgevinst og at tiltakene i stor grad er av samme type for alle planoverganger i samme kategori. Det er beregnet at det vil koste vel 50 millioner kroner å gjennomføre tiltakene for en sikrere ferdsel for de som krysser Bergensbanen. Gjennomføringen skal skje i samarbeid med berørte rettighetshavere og kommunene.

Skal vekk: Landbruksovergangene representerer en risiko for brukerne og for jernbanen. Nå skal de vekk og erstattes av landbruksveier langs jernbanen fram til sikre kryssingssteder. (Foto fra Jernbaneverkets målevogn)