Bedrer utsikten for Raumabanen

Jernbaneverket gjennomfører omfattende skogrydding langs Raumabanen. –Banen har en viktig funksjon også som turistbane og reiselivsprodukt så vi satser nå skikkelig på å bedre utsikten fra toget, sier faggruppeleder Rune Lotten på Raumabanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Området ved Stuguflåten bru er et av mange flotte utsiktspartier på Raumabanen. Foto: Njål Svingheim
Nå har utsiktene bokstavelig talt blitt betydelig bedre for Raumabanen. Jernbaneverket har lagt ned betydelig med ressurser på å fjerne vegetasjon som hindrer den flotte utsikten fra toget på den ville og vakre strekningen fra Dombås til Åndalsnes. - Vi har gjennom de siste to årene fått gjennomført fullstendig rydding av skogen langs banen på strekningene fra Lesja til Bjorli og fra Verma og ned til Åndalsnes, sier Rune Lotten. Det betyr at mer enn halvparten av den 114 kilometer lange banen til nå har fått bedre utsikt. Til høsten er det meningen å ta fatt på det vanskelig tilgjengelige partiet fra Verma og oppover mot Bjorli. - Der er jo noe av den aller flotteste utsikten, men samtidig må vi ta hensyn til det bratte lendet og den vanskelige tilgjengeligheten, sier Lotten.

6000 kubikkmeter  Rune Lotten er faggruppeleder linjen på Raumabanen.
Det er ikke småtterier som er fjernet fra jernbanens grunn opptil 15 meter ut på meter hver side av sporet. Hele 6000 kubikkmeter er nå tatt ned. Det aller meste av dette i form av krattskog som skaper svært dårlig utsikt fra toget. - Det er klart at den turistsatsingen som NSB har gjort på Raumabanen med å kjøre egne turisttog mellom Åndalsnes og Bjorli i sommersesongen har medvirket til at vi prioriterer skogryddingen høyere, sier Rune Lotten. - Men dette har også an annen viktig dimensjon, forklarer han. -Når vi fjerner vegetasjonen fra terrenget inntil banen får vi en sikkerhetsgevinst, både for lokførerne som får bedre oversikt, og ikke minst for de som skal krysse de private planovergangene. –Vi har mange planoverganger på denne banen, og de aller fleste er private og har kun enkle grinder mot sporet. Når sikten bedres, så bedres også sikkerheten. For å få gjennomført skogryddingen er det også nødvendig å samarbeide både med grunneierne langs banen og med Statens vegvesen. – I Romsdalen har vi et godt samarbeid med Vegvesenet som også rydder inntil vegen, og dermed får vi større gevinst på de strekningene der jernbanen og vegen går parallelt, sier Lotten.

Ettervekst
Når skogen på en delstrekning er ryddet vil det ikke gå lang tid før ny vegetasjon gror opp. Derfor lager Jernbaneverket nå en plan for å ta etterveksten på strekningene der skogen er hugget. - I Romsdalen har vi lauvtrær som kan vokse med 1,5 meter per sesong, så vi er nødt til å ta etterveksten hvert eneste år å holde dette i sjakk, sier faggruppelederen. I år tas det ettervekst av skog på flere delstrekninger i Romsdalen. - Målet er å få ryddet skogen langs hele Raumabanen i løpet av de to kommende årene, sier Rune Lotten.

Planoverganger
Som nevnt har Raumabanen mange private planoverganger. For uten at skogryddingsprogrammet på banen også bedrer sikkerheten på planovergangene, blir det nå gjennomført en opprustning av de planovergangene som har jevnlig bruk. – Vi skifter ut dårlige kjørelemmer over sporet og forbedrer veggeometrien på de private veiene inn mot planovergangene. Det kan gå på å løfte vegbanen for å hindre at man setter seg fast, eller å slakke ut kurver på veien inn mot sporet. I tillegg jobbes det stadig med å få ned tallet på slike planoverganger. På de overgangene som ligger på offentlig veg, og følgelig har vegsikringsanlegg, foretas det nå i stor grad utskifting til nye kjørelemmer av typen Strail. Disse gir både bedre kryssingsforhold for kjørende og mindre vedlikeholdsarbeid for jernbanen.