Kraftig styrking av jernbanevedlikeholdet i 2016

Jernbaneverkets vedlikeholdsbudsjett får en økning på 30 % i regjeringens forslag til statsbudsjett. Det betyr at Jernbaneverket kan fortsette å ta inn på det store vedlikeholdsetterslepet i infrastrukturen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Robuste baner er avgjørende for godstrafikken. Her er et nordgående tog på fornyet spor nord for Oppdal på Dovrebanen i juni 2015. Foto: Njål Svingheim (alle)

Regjeringen foreslår å bruke vel 8,1 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbanenettet neste år. Det er 1,2 milliarder kroner mer enn i 2015. Til investeringer i nye baner legges det opp til en reduksjon fra 11,6 milliarder i 2015 til 9,7 milliarder i 2016. Dette henger sammen med at behovet er noe redusert og bevilgningene er tilpasset dette. Reduksjonen er på 14 %. Alle nyanleggene opprettholder full framdrift i 2016.

Innenfor vedlikeholdsbudsjettet legges det opp til bruke nesten 3,1 milliarder til fornyelser i de eksisterende jernbanestrekningene. Dette inkluderer vel 500 millioner til utbygging av det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS. Til forebyggende vedlikehold foreslås nesten 1,3 milliarder kroner (+22%) og til korrektivt vedlikehold (feilretting) 450 millioner (+21%).

Rassikring, drenering- og underbygningstiltak foregår over flere år på Dovrebanen. Her ved Hundorp.Vedlikeholdsprosjekter
Det blir en rekke større vedlikeholds- og fornyelsesprosjekter neste år og etterslepet i infrastrukturen vil med dette kunne reduseres med nærmere 550 millioner. Her er noen av de største fornyelsesprosjektene i 2016:

 • Sørlandsbanen: Fullføring av nytt kontaktledningsanlegg Egersund – Sandnes. Forberedelser til ballastrens, utskifting av skinner, sporveksler og fornying av bruer. 355 millioner kroner.
 • Dovrebanen: Videreføring av store arbeider for å gjøre banen mer robust, bedre drenering, rassikring og underbygning. (340 millioner kroner)
 • Bergensbanen: Tiltak for flomsikring langs elva Vosso og Flåmselva på Flåmsbana. Videreføring av en rekke tiltak med flom- og rassikring. (330 millioner kroner)
 • Osloområdet: En rekke fornyelsestiltak for å sikre bedre trafikkavvikling og færre feil. (340 millioner kroner)
 • Østfoldbanen: forberedelser til ballastrens og gjennomføring av ballastrens på deler av strekningen Sarpsborg - Kornsjø. (90 millioner)
 • Rørosbanen: Videreføring av arbeidet med å skifte ut banens sviller (70 millioner)
 • Nordlandsbanen: Videreføring av arbeid med sikring av banens fyllinger, rassikring og brufornyelser. (170 millioner)
 • Alnabruterminalen: Fornyelser av jernbanetekniske anlegg. (100 millioner)

ERTMS-utbyggingen får 540 millioner kroner neste år. De strekningene som er planlagt å få dette først er Bergensbanen, Nordlandsbanen og Ofotbanen. Til fornyelser av Jernbaneverkets arbeidsmaskiner foreslås det 160 millioner i 2016. Av pengene som foreslås til fornyelser neste år er 480 millioner kroner såkalte sysselsettingstiltak, En stor del av arbeidene innenfor fornyelser settes ut til private entreprenører.

Rassikringsarbeider mellom E16 og jernbanen i Bogelia på Bergensbanen i juni 2015.Investeringer
Her er oversikten over de største nyanleggene neste år:

 • Follobanen, Oslo – Ski: 4,1 milliarder, tas i bruk i 2021
 • Vestfoldbanen, Farriseidet – Porsgrunn, 970 millioner, tas i bruk i 2018
 • Vestfoldbanen, Holm – Holmestrand – Nykirke: 955 millioner, tas i bruk i 2016
 • Bergensbanen, Ulriken tunnel: 363 millioner, tas i bruk i 2020/2021
 • Dovrebanen, Langset – Kleverud: 172 millioner, tas i bruk i 2015
 • Nordlandsbanen, Hell – Værnes: 170 millioner, tas i bruk i 2017 

Follobanen er største enkeltanlegg neste år. Her illustreres innføringen mot Oslo S. (Illustrasjon: Vianova/Jernbaneverket)Planlegging og grunnerverv
I 2016 prioriteres det å holde framdriften i de pågående investeringsprosjektene og det avsettes over 1,1 milliard til planlegging og grunnerverv. 835 millioner foreslås til planlegging av intercitystrekningene, hvorav 120 millioner til reguleringsplan for Ringeriksbanen. Videre skal det brukes 309 millioner til planlegging av Alnabru godsterminal, elektrifisering Trondheim – Steinkjer/Storlien, nye omformerstasjoner i Oslo, Narvik og Arna, samt nytt kontaktledningsanlegg fra Sira til Kristiansand. Det skal også lages planer for bedre stasjoner på Sørumsand, Skarnes, Rånåsfoss/Auli, Myrdal og Leangen.
Ringeriksbanen får 120 millioner til reguleringsplanarbeid neste år. Banen skal planlegges i samarbeid med Statens vegvesen og E16. (Illustrasjon: Statens vegvesen/Jernbaneverket)
Kapasitet og gods
Til bedre kapasitet i jernbanenettet og tiltak for godstrafikken foreslås det til sammen 1032 millioner kroner:

 • Ofotbanen: 282 millioner til sluttarbeider på Rombak kryssingsspor, bygging av Djupvik kryssingsspor, forsterket strømforsyning og planlegging av Narvik stasjon.
 • Til oppgradering av togradiosystemet GSM-R og telenettet foreslås 93 millioner
 • Det skal bygges nye omformerstasjoner for bedre strømforsyning på Solum ved Larvik og på Gjøvik/Raufoss (155 millioner)
 • Beredskapstiltak for godstrafikken: 45 millioner kroner
 • Hove hensettingsanlegg ved Lillehammer: 154 millioner
 • Skien hensettingsanlegg: 164 millioner
 • På Nordlandsbanen skal kryssingssporet på Oteråga forlenges fra 290 til 600 meter og det skal også bygges en holdeplass for persontrafikken samme sted. (Planlegging og mulig oppstart i 2016)

Innenfor tiltak for bedre togtilbud på Østlandet får strekningen Drammen – Hokksund 58 millioner, det samme får prosjektet med nye spor på Holmen godsterminal og det settes av 27 millioner til sluttoppgjør på Høvik stasjon som åpnes i desember i år.

Stasjoner
Større stasjonstiltak vil i 2016 bli gjennomført på Gardermoen terminal T2 som tas i bruk i løpet av året. Heggedal stasjon på Spikkestadbanen skal få nye og lengre spor (ferdig i 2017) og det skal gjennomføres tiltak for bedre tilgjengelighet på Drammen stasjon (heis). Til kundeinformasjon på stasjonene foreslås 35 millioner i 2016.

På strekningen Egersund - Sandnes fullføres arbeidet med nytt kontaktledningasanlegg i 2016.